ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11         527308
(1) 1,
L1
  
    F11-306          529291
(1) 1,
L1
 
          529304
(1) 1,
L1
 
    F11-307          529299
(1) 1,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 1,
L1
 
    F11-320          529205
(1) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP   535412
(2) 3,
L1
      523274
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  538209
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11      575663
(4) 1,
L2
      
      527426
(4) 1,
L1
      
      527308
(1) 4,
L1
     
        535209
(2) 1,
L1
    
    F11-306          529304
(1) 2,
L1
 
          529291
(1) 3,
L1
 
    F11-307          529299
(1) 2,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 3,
L1
 
    F11-320      529205
(1) 2,
L1
  539204
(1) 1,
L1
 
          539211
(1) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP  523274
(1) 2,
L1
  523274
(1) 3,
L1
  523274
(1) 4,
L1
 
    F11-422.Software   523211
(4) 1,
L1
  538209
(2) 2,
L1
    
    F11-423.Network      525401
(3) 1,
L1
     
พุธ    F11      535209
(2) 2,
L1
 535209
(2) 3,
L1
    
         527308
(1) 2,
L1
  
          551122
(1) 1,
L1
 
          551341
(1) 1,
L1
    F11-306  529291
(1) 6,
L1
      529291
(1) 5,
L1
 
    F11-307      529295
(1) 3,
L1
  529299
(1) 3,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 6,
L1
      529291
(1) 5,
L1
 
    F11-320      539204
(1) 2,
L1
  529294
(1) 1,
L1
 
      539211
(1) 2,
L1
  536210
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP      523211
(4) 2,
L1
  523211
(4) 3,
L1
   
    F11-422.Software   523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 2,
L1
     
    F11-423.Network      525401
(3) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F11   575663
(4) 1,
L2
      551122
(1) 2,
L1
 
          551341
(1) 2,
L1
          527308
(1) 3,
L1
 
    F11-306          529291
(1) 4,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 4,
L1
 
    F11-320      529205
(1) 3,
L1
  539204
(1) 4,
L1
 
          539211
(1) 4,
L1
 
    F11-422.Software      523232
(4) 2,
L1
      
    F11-423.Network      525401
(3) 3,
L1
     
ศุกร์    F11  575623
(4) 1,
L2
      551341
(1) 3,
L1
  539401
(1) 1,
L1
      551122
(1) 3,
L1
 
    F11-307  529295
(1) 1,
L1
  529295
(1) 2,
L1
     
    F11-320  529205
(1) 4,
L1
  536210
(3) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP   523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
 523353
(4) 3,
L1
    
    F11-422.Software      523372
(4) 1,
L1
  
    F11-423.Network      525401
(3) 4,
L1
     
เสาร์    F11      551343
(1) 1,
L1
    
    F11-423.Network          551124
(1) 1,
L1
 
อาทิตย์    F11          551341
(1) 4,
L1
    F11-423.Network      551623
(3) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.