ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  18/9/2566 - 24/9/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    สนามแบดมินตัน        114100
(2) 1,
L1
  
    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย   114461
(2) 1,
L1
 114461
(2) 1,
L1
 114100
(2) 1,
L1
    
อังคาร    ห้องประชุมสถานกีฬา          SCI14 2115
(2) 1,
L1
 
    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย    SCI14 1111
(2) 1,
L1
  SCI14 1112
(2) 1,
L1
    
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย        SCI14 1112
(2) 1,
L1
  
พุธ    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย   114441
(3) 1,
L1
  114442
(1) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย   114350
(2) 1,
L1
 114353
(3) 1,
L1
  114443
(1) 1,
L1
  
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย       114350
(2) 1,
L1
  
ศุกร์    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย    114345
(3) 1,
L1
      
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย   SCI14 1112
(2) 1,
L1
   114345
(3) 1,
L1
  
เสาร์    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชยอบรมของส่วนกิจการนักศึกษา
() ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.