ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2     3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9341 214205
(3) 1,
L1
  SCI04 7605
(4) 1,
L2
      
    F9345   803306
(3) 1,
L1
  803306
(3) 1,
L1
  803406
(3) 1,
L1
  
อังคาร    F9120   802323
(2) 1,
L1
 803404
(2) 1,
L1
     
    F9131      803308
(2) 1,
L1
       
    F9341       803308
(2) 1,
L1
    
    F9345  803309
(3) 1,
L1
 
(13890) ,
BOOKING
   803406
(3) 1,
L1
พุธ    F9120  802326
(3) 1,
L1
         
    F9131  716413
(1) 2,
L1
  802315
(4) 1,
L1
 802308
(2) 1,
L1
    
        617338
(2) 1,
L1
    
    F9341   803306
(3) 2,
L1
  803306
(3) 2,
L1
     
    F9345   335353
(2) 1,
L1
  803308
(2) 2,
L1
 803406
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9120  1101023
(2) 2,
L1
         
    F9131    
(12761) ,
BOOKING
 
(18131) ,
BOOKING
      802315
(4) 1,
L1
      
    F9341  224492
(2) 2,
L1
         
  224492
(2) 1,
L1
         
    F9345  214261
(3) 1,
L1
  803309
(3) 2,
L1
     
ศุกร์    F9      SCI15 1304
(1) 4,
L1
     
      SCI15 1304
(1) 1,
L1
     
      SCI15 1304
(1) 2,
L1
     
      SCI15 1304
(1) 3,
L1
     
    F9103      114351
(3) 1,
L1
     
    F9131         
() ,
BOOKING
 
    F9341      SCI04 7605
(4) 1,
L2
      
    F9345            803406
(3) 1,
L1
เสาร์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
     
    F9341  IPH03 7010
(3) 1,
L2
  IPH03 7011
(3) 1,
L2
     
อาทิตย์    F9131       ประชุมนักศึกษารับปริญญา
(17791) ,
BOOKING
  
    F9341 IPH03 7012
(2) 1,
L2
 IPH03 7013
(2) 1,
L2
  IPH03 7001
(2) 1,
L2
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.