ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9113      211222
(3) 1,
L1
  
    F9120      303433
(3) 1,
L1
   
    F9131 533241
(4) 1,
L1
 SCI15 2101
(3) 1,
L1
 214341
(3) 1,
L1
   
   110206
(4) 1,
L1
      
    F9341 618409
(2) 1,
L1
  618420
(3) 1,
L1
 618420
(3) 1,
L1
  
    F9345      618422
(3) 1,
L1
 618422
(3) 1,
L1
  
อังคาร    F9      618305
(3) 1,
L1
    
    F9113   539306
(5) 1,
L1
  539306
(5) 1,
L1
    
    F9120 335211
(3) 1,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  522385
(3) 1,
L1
   
    F9131 801101
(3) 1,
L1
 322410
(2) 3,
L1
  803302
(2) 2,
L1

(16077) ,
BOOKING
  
    322410
(2) 2,
L1
       
    332410
(2) 1,
L1
       
    332410
(2) 2,
L1
       
    332410
(2) 3,
L1
       
    322410
(2) 1,
L1
       
    F9341  224354
(3) 1,
L1
  521434
(3) 1,
L1
   
    F9345 803304
(2) 1,
L1
 803305
(2) 2,
L1
  585203
(4) 1,
L1
    
พุธ    F9113 618420
(3) 2,
L1
 618420
(3) 2,
L1
  211221
(3) 1,
L1
    
    F9120  803307
(3) 1,
L1
  211226
(4) 1,
L1
  
    F9131  1101012
(3) 2,
L31
  618422
(3) 2,
L1
 618422
(3) 2,
L1
  
    F9341  617343
(4) 1,
L1
 618409
(2) 2,
L1
  
    F9345  1101193
(2) 1,
L31
       
พฤหัสบดี    F9      617216
(4) 1,
L1
   
    F9113  539306
(5) 1,
L1
       
    F9120  523313
(4) 1,
L1
       
    F9131   525202
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
  802301
(2) 1,
L1
 
      801201
(3) 1,
L1
   
    F9341  617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 4,
L1
   
    F9345  1101201
(3) 1,
L31
  617413
(4) 3,
L1
   
ศุกร์    F9 618201
(4) 1,
L1
    SCI15 2302
(1) 1,
L1
   
    F9113      335211
(3) 1,
L1
 335211
(3) 1,
L1
    
    F9120      301101
(1) 1,
L1
     
    F9131 803201
(2) 1,
L1
    617344
(2) 1,
L1
 สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
 803201
(2) 2,
L1
         
    F9341  803303
(3) 2,
L1
  803304
(2) 2,
L1
    
    F9345  803307
(3) 2,
L1
  536313
(2) 2,
L1
  
เสาร์    F9        IPH03 7003
(2) 1,
L2
 
    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
  
    F9341  IPH03 7008
(3) 1,
L2
  IPH03 7007
(2) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
   
    F9341  IPH03 7009
(3) 1,
L2
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.