ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2 3     ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9   617337
(3) 1,
L1
        
    F9113   527248
(4) 2,
L1
        
    F9120  211226
(4) 1,
L1
        
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 801102
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 803316
(2) 1,
L1
  617437
(3) 1,
L1
 202109
(1) 74,
EXAM
  
          202109
(1) 73,
EXAM
  
          202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 70,
EXAM
  
          202109
(1) 52,
EXAM
  
          202109
(1) 51,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 30,
EXAM
  
          202109
(1) 29,
EXAM
  
          202109
(1) 28,
EXAM
  
    F9341      535304
(4) 1,
L1
 202109
(1) 70,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
          202109
(1) 60,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 46,
EXAM
  
          202109
(1) 49,
EXAM
  
    F9345   539206
(4) 1,
L1
      202109
(1) 74,
EXAM
  
   527248
(4) 1,
L1
      202109
(1) 49,
EXAM
  
          202109
(1) 17,
EXAM
  
          202109
(1) 71,
EXAM
  
          202109
(1) 52,
EXAM
  
          202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
อังคาร    F9  617337
(3) 1,
L1
        
    F9113   523423
(4) 1,
L1
  323455
(3) 1,
L1
    
    F9130      601101
(2) 1,
L1
     
    F9131 ENG30 2001
(4) 3,
L1
 531314
(4) 1,
L1
  803314
(3) 1,
L1
    
    F9341   525462
(4) 1,
L1
  618423
(2) 1,
L1
 803311
(2) 1,
L1
 
    F9345  803301
(3) 1,
L1
  803301
(3) 1,
L1
   
พุธ    F9113  333362
(3) 1,
L1
  576673
(4) 1,
L2
     
    F9120   713208
(2) 1,
L1
  617546
(3) 1,
L2
  
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 245107
(3) 1,
L1
  618425
(2) 1,
L1
     
    F9341   803204
(4) 1,
L1
  803204
(4) 2,
L1
   803311
(2) 2,
L1
 
    F9345  803301
(3) 2,
L1
  803301
(3) 2,
L1
  IPH03 7003
(2) 1,
L2
พฤหัสบดี    F9120   529208
(4) 2,
L1
  IPH02 7201
(3) 1,
L2
    
    F9131 617218
(4) 1,
L1
  617346
(3) 1,
L1
    
   801202
(2) 1,
L1
  802314
(3) 1,
L1
    
    F9341   245104
(4) 1,
L1
  803204
(4) 1,
L1
     
    F9345 617437
(3) 1,
L1
 803301
(3) 3,
L1
  803301
(3) 3,
L1
   
ศุกร์    F9120      IPH02 7203
(3) 1,
L2
    
    F9131 617437
(3) 1,
L1
    617437
(3) 1,
L1
       
    202181
(2) 1,
EXAM
       
    F9341   803204
(4) 2,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
      803313
(3) 1,
L1
  
    F9345  803314
(3) 2,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
      803313
(3) 2,
L1
  
เสาร์    F9341  IPH03 7014
(3) 1,
L2
  IPH03 7015
(2) 1,
L2
     
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
   IPH03 7016
(2) 1,
L2
  IPH03 7017
(1) 1,
L2
 IPH03 7026
(2) 1,
L2
 
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.