ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9113 575572
(4) 1,
L2
  211222
(3) 1,
L1
  
    F9120 106101
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
   
    F9131 533241
(4) 1,
L1
 110206
(4) 1,
L1
 214341
(3) 1,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
 
   SCI15 2101
(3) 1,
L1
     202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
    F9341 618409
(2) 1,
L1
  618420
(3) 1,
L1
 618420
(3) 1,
L1
 202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
    F9345      618422
(3) 1,
L1
 618422
(3) 1,
L1
 202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
อังคาร    F9      618305
(3) 1,
L1
    
    F9113 535310
(2) 1,
L1
 539306
(5) 1,
L1
  539306
(5) 1,
L1
    
    F9120 SCI02 1113
(4) 1,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  522385
(3) 1,
L1
   
    F9131 801101
(3) 1,
L1
 322410
(2) 3,
L1
  803302
(2) 2,
L1
    
    332410
(2) 1,
L1
       
    322410
(2) 2,
L1
       
    322410
(2) 1,
L1
       
    F9341  224354
(3) 1,
L1
  521434
(3) 1,
L1
   
    F9345 803304
(2) 1,
L1
 803305
(2) 2,
L1
  585203
(4) 1,
L1
    
พุธ    F9113 618420
(3) 2,
L1
 618420
(3) 2,
L1
  211221
(3) 1,
L1
    
    F9120  803307
(3) 1,
L1
  211226
(4) 1,
L1
  
    F9131  1101012
(3) 2,
L31
  618422
(3) 2,
L1
 618422
(3) 2,
L1
  
    F9341      618409
(2) 2,
L1
  
    F9345  1101193
(2) 1,
L31
  574503
(4) 1,
L2
    
พฤหัสบดี    F9  617442
(2) 1,
L1
  617216
(4) 1,
L1
   
      617442
(2) 1,
L1
   
    F9113  539306
(5) 1,
L1
       
    F9120  523313
(4) 1,
L1
       
  523313
(4) 1,
L1
       
    F9131   525202
(4) 1,
L1
  801201
(3) 1,
L1
   
    F9341  617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 4,
L1
   
    F9345  1101201
(3) 1,
L31
  617413
(4) 3,
L1
   
ศุกร์    F9 617496
(2) 1,
L1
 617497
(6) 1,
L1
  SCI15 2302
(1) 1,
L1
   
 618201
(4) 1,
L1
    617497
(6) 1,
L1
  
    F9113  106731
(2) 1,
L2
  335211
(3) 1,
L1
 335211
(3) 1,
L1
    
    F9120      301101
(1) 1,
L1
     
    F9131 803201
(2) 2,
L1
  202181
(2) 1,
EXAM
      
 803201
(2) 1,
L1
         
    F9341  803303
(3) 2,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
      803304
(2) 2,
L1
    
    F9345  803307
(3) 2,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
      536313
(2) 2,
L1
  
เสาร์    F9        IPH03 7001
(2) 1,
L2
 
    F9341  IPH03 7008
(3) 1,
L2
  IPH03 7007
(2) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 
  IPH03 7009
(3) 1,
L2
       
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.