ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9  621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
    
    F9131    617495
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 617340
(2) 1,
L1
     
       617340
(2) 2,
L1
     
       617340
(2) 3,
L1
     
    F9341  617503
(4) 1,
L2
 525482
(4) 1,
L1
  585306
(3) 1,
L1
      
    F9345    531312
(4) 1,
L1
  583204
(4) 1,
L1
      
    ห้องบรรยาย(OSCE)   715304
(3) 1,
L1
         
อังคาร    F9131   617339
(3) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 323321
(3) 1,
L1
     
       333321
(3) 1,
L1
     
    F9341    582254
(4) 1,
L1
         
    F9345    585205
(3) 1,
L1
  539212
(4) 1,
L1
      
      
(12430) ,
BOOKING
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)   715304
(3) 2,
L1
         
พุธ    F9120    530231
(4) 1,
L1
         
    F9131   618309
(2) 2,
L1
  618424
(3) 1,
L1
    617338
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
   618309
(2) 1,
L1
          
    F9341  617503
(4) 1,
L2
 525481
(2) 3,
L1
  617551
(1) 1,
L2
     
    F9345  525361
(8) 1,
L1
  585202
(2) 1,
L1
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)   715304
(3) 3,
L1
         
พฤหัสบดี    F9   108102
(1) 3,
L1
         
   108102
(1) 2,
L1
         
   108102
(1) 1,
L1
         
    F9131    531402
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     618424
(3) 1,
L1
 
    531331
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 526421
(3) 1,
L1
     
    F9345       531312
(4) 1,
L1
      
ศุกร์    F9       111102
(1) 1,
L1
     
    F9103       114351
(3) 1,
L1
     
    F9131   617323
(4) 3,
L1
 618424
(3) 1,
L1
        
   617323
(4) 1,
L1
         
   617323
(4) 2,
L1
         
    F9341  621724
(3) 1,
L2
   
(17791) ,
BOOKING
   
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)       712204
(3) 12,
L1
      
       712204
(3) 13,
L1
      
       712204
(3) 14,
L1
      
       712204
(3) 15,
L1
      
       712204
(3) 2,
L1
      
       712204
(3) 3,
L1
      
       712204
(3) 4,
L1
      
       712204
(3) 5,
L1
      
       712204
(3) 6,
L1
      
       712204
(3) 7,
L1
      
       712204
(3) 8,
L1
      
       712204
(3) 9,
L1
      
       712204
(3) 11,
L1
      
       712204
(3) 1,
L1
      
       712204
(3) 10,
L1
      
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.