ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9113   325222
(2) 1,
L1
        
    F9120 618409
(2) 2,
L1
     535453
(4) 1,
L1
  
    F9131 533241
(4) 1,
L1
 110207
(3) 1,
L1
 617413
(4) 1,
L1
 617442
(2) 3,
L1
 
   110206
(4) 1,
L1
 617413
(4) 2,
L1
 617442
(2) 1,
L1
 
      617413
(4) 3,
L1
  202109
(1) 73,
EXAM
  
      617413
(4) 4,
L1
  202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 70,
EXAM
  
          202109
(1) 52,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
          202109
(1) 28,
EXAM
  
          202109
(1) 29,
EXAM
  
          202109
(1) 30,
EXAM
  
          202109
(1) 74,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 51,
EXAM
  
    F9341   521316
(4) 1,
L1
  618303
(3) 1,
L1
  202109
(1) 46,
EXAM
  
   521316
(4) 1,
L1
      202109
(1) 49,
EXAM
  
          202109
(1) 70,
EXAM
  
          202109
(1) 60,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
    F9345   618315
(3) 3,
L1
  618315
(3) 3,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
  
   618315
(3) 1,
L1
  618315
(3) 1,
L1
  202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 71,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 49,
EXAM
  
          202109
(1) 17,
EXAM
  
          202109
(1) 52,
EXAM
  
อังคาร    F9113      617501
(4) 1,
L2
     
    F9120  618422
(3) 2,
L1
     618420
(3) 2,
L1
 
    F9131 801101
(3) 1,
L1
  617412
(2) 4,
L1
 323321
(3) 1,
L1
 617439
(4) 1,
L1
 617440
(1) 1,
L1
     617412
(2) 3,
L1
      617440
(1) 5,
L1
     617412
(2) 2,
L1
      617440
(1) 4,
L1
     617412
(2) 1,
L1
      617440
(1) 3,
L1
           617440
(1) 2,
L1
    F9341  224354
(3) 1,
L1
  618303
(3) 2,
L1
 618304
(4) 2,
L1
  
    F9345   618306
(2) 1,
L1
  618304
(4) 1,
L1
 618409
(2) 1,
L1
 
พุธ    F9113   521419
(3) 1,
L1
        
    F9120 617501
(4) 1,
L2
          
    F9131  617343
(4) 1,
L1
     618421
(3) 1,
L1
    F9341      618409
(2) 3,
L1
   
    F9345   618315
(3) 2,
L1
  618315
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F9  621701
(2) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
        
    F9113  322354
(2) 1,
L1
         
    F9120  618420
(3) 1,
L1
    617502
(4) 1,
L2
  535453
(4) 1,
L1
    F9131   525202
(4) 1,
L1
  801201
(3) 1,
L1
    
    F9341   539302
(4) 1,
L1
  617501
(4) 1,
L2
     
   539301
(4) 1,
L1
        
    F9345   618306
(2) 2,
L1
  621702
(3) 1,
L2
    
ศุกร์    F9      111206
(1) 1,
L1
    
    F9113   621713
(1) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
    
    F9120  618420
(3) 3,
L1
 618422
(3) 1,
L1
 617502
(4) 1,
L2
   
    F9131 803201
(2) 1,
L1
  202181
(2) 1,
EXAM
       
      617344
(2) 1,
L1
     
    F9341    202181
(2) 1,
EXAM
       
      618304
(4) 2,
L1
     
    F9345   618304
(4) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.