ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9113   325222
(2) 1,
L1
       
    F9120 618409
(2) 2,
L1
     535453
(4) 1,
L1
 
    F9131 533241
(4) 1,
L1
 110206
(4) 1,
L1
 617413
(4) 4,
L1
 617442
(2) 3,
L1
   110207
(3) 1,
L1
 617413
(4) 3,
L1
 617442
(2) 1,
L1
      617413
(4) 2,
L1
  202109
(1) 29,
EXAM
 
      617413
(4) 1,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
    F9341   521316
(4) 1,
L1
  618303
(3) 1,
L1
  202109
(1) 48,
EXAM
 
   521316
(4) 1,
L1
      202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
    F9345   618315
(3) 3,
L1
  618315
(3) 1,
L1
  202109
(1) 17,
EXAM
 
   618315
(3) 1,
L1
  618315
(3) 3,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
 
อังคาร
 
 
-
 
           
 
พุธ
 
 
-
 
           
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.