ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9 621724
(3) 1,
L2
        
    F9120 712204
(3) 2,
L1
          
    F9131      617340
(2) 1,
L1
    
      617340
(2) 2,
L1
    
      617340
(2) 3,
L1
    
      617340
(2) 4,
L1
    
    F9341      621723
(3) 1,
L2
   
อังคาร    F9113   526409
(4) 1,
L1
  102243
(3) 1,
L1
     
   526426
(3) 1,
L1
         
    F9131   530251
(4) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
 
(21752) ,
BOOKING
  
      617323
(4) 4,
L1
    
      617323
(4) 3,
L1
    
      617323
(4) 2,
L1
    
    F9341   526410
(3) 1,
L1
  900010
(0) 1,
L3
    
   526427
(3) 1,
L1
        
    F9345  335352
(4) 1,
L1
 ติดเลขครุภัณฑ์
() ,
BOOKING
   
      235372
(3) 1,
L1
    
พุธ    F9      712204
(3) 2,
L1
    
    F9131 312311
(3) 1,
L1
      617338
(2) 1,
L1
  
  322311
(3) 1,
L1
         
  322311
(3) 2,
L1
         
    F9345         618306
(2) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9      712204
(3) 1,
L1
    
    F9113      102243
(3) 1,
L1
      
    F9131  235209
(3) 1,
L1
  617339
(3) 1,
L1
  นักศึกษาสำนักวิชาสาธารสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประชุมชี้แจงงาน กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38
(21752) ,
BOOKING
     ฐานวิทย์
() ,
BOOKING
    
    F9345      101302
(3) 1,
L1
    
ศุกร์    F9  108102
(1) 1,
L1
  111102
(1) 1,
L1
    
  108102
(1) 2,
L1
        
  108102
(1) 4,
L1
        
  108102
(1) 3,
L1
        
    F9103      114351
(3) 1,
L1
    
    F9341 621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
   
เสาร์    F9131บรรยายทางวิชาการ ความเป็นผู้ประกอบการ
(7901) ,
BOOKING
        
    F9341 621722
(3) 1,
L2
  621742
(3) 1,
L2
   
อาทิตย์    F9131 
() ,
BOOKING
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.