ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F9  621724
(3) 1,
L2
      
    F9120  712204
(3) 2,
L1
        
    F9131       617340
(2) 2,
L1
  
       617340
(2) 1,
L1
  
       617340
(2) 3,
L1
  
       617340
(2) 4,
L1
  
    F9341       621723
(3) 1,
L2
 
อังคาร    F9113    526409
(4) 1,
L1
  102243
(3) 1,
L1
   
    526426
(3) 1,
L1
       
    F9131    530251
(4) 1,
L1
  617323
(4) 3,
L1
  
       617323
(4) 4,
L1
  
       617323
(4) 1,
L1
  
       617323
(4) 2,
L1
  
    F9341    526410
(3) 1,
L1
  900010
(0) 1,
L3
  
    526427
(3) 1,
L1
      
    F9345   335352
(4) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
  
       235372
(3) 1,
L1
  
พุธ    F9       712204
(3) 2,
L1
  
    F9131  312311
(3) 1,
L1
      617338
(2) 1,
L1
   322311
(3) 2,
L1
       
   322311
(3) 1,
L1
       
    F9345          618306
(2) 1,
L1
พฤหัสบดี    F9       712204
(3) 1,
L1
  
    F9113       102243
(3) 1,
L1
    
    F9131   235209
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
   
       617339
(3) 1,
L1
  
    F9345       101302
(3) 1,
L1
  
ศุกร์    F9   108102
(1) 4,
L1
  111102
(1) 1,
L1
  
   108102
(1) 2,
L1
      
   108102
(1) 1,
L1
      
   108102
(1) 3,
L1
      
    F9103       114351
(3) 1,
L1
  
    F9341  621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
 
        
(17791) ,
BOOKING
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
  
    F9341  621722
(3) 1,
L2
  621742
(3) 1,
L2
 
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.