ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3     ระหว่าง  25/8/2562 - 31/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9131  235108
(3) 1,
L1
     
(19992) ,
BOOKING
    F9341   618314
(3) 1,
L1
        
    F9345  621725
(3) 1,
L2
  621725
(3) 1,
L2
    
อังคาร    F9      617497
(3) 1,
L1
    
    F9131         ผู้บริหารพบนักศึกษา
(9123) ,
BOOKING
 
    F9341  618418
(3) 1,
L1
  313454
(3) 1,
L1
 618314
(3) 3,
L1
  
    F9345  621733
(3) 1,
L2
 สอนรายวิชา 528401/528411
(1384) ,
BOOKING
    
      621733
(3) 1,
L2
    
พุธ    F9  617497
(3) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
    
    F9131  204356
(3) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
     
    F9341  618416
(3) 1,
L1
  618416
(3) 2,
L1
    
    F9345  621734
(3) 1,
L2
  621734
(3) 1,
L2
     
พฤหัสบดี    F9131  235208
(3) 1,
L1
  235204
(3) 1,
L1
     
      235204
(3) 4,
L1
     
      235204
(3) 3,
L1
     
      235204
(3) 2,
L1
     
    F9345 621741
(3) 1,
L2
  621721
(3) 1,
L2
   
ศุกร์    F9  617497
(3) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
    
    F9131   617220
(2) 1,
L1
        
    F9345 621741
(3) 1,
L2
 621712
(1) 1,
L2
  621721
(3) 1,
L2
   
เสาร์    F9341จัดเตรียมสภานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
    F9345 621722
(3) 1,
L2
     
    จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.