ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1     2 3 ระหว่าง  25/8/2562 - 31/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9131 526416
(4) 1,
L1
 617337
(3) 3,
L1
  617413
(4) 1,
L1
 
(19992) ,
BOOKING
   617337
(3) 2,
L1
  617413
(4) 3,
L1
    
   617337
(3) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
    
    F9341 618409
(2) 1,
L1
  618409
(2) 2,
L1
   
    F9345   618304
(4) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1
 618306
(2) 2,
L1
   
อังคาร    F9131  214201
(4) 5,
L1
 617412
(2) 1,
L1
 618201
(4) 1,
L1
 618302
(2) 1,
L1
 618413
(2) 1,
L1
ผู้บริหารพบนักศึกษา
(9123) ,
BOOKING
 
  214201
(4) 4,
L1
 617412
(2) 2,
L1
 618201
(4) 3,
L1
 618302
(2) 2,
L1
  618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
 
  214201
(4) 3,
L1
 617412
(2) 3,
L1
 618201
(4) 2,
L1
 618302
(2) 3,
L1
    
  214201
(4) 2,
L1
        
  214201
(4) 1,
L1
        
    F9341  618412
(3) 2,
L1
  618306
(2) 1,
L1
     
    F9345      618304
(4) 2,
L1
     
     สอนรายวิชา 528401/528411
(1384) ,
BOOKING
    
พุธ    F9  571790
(3) 1,
L2
        
    F9131 531401
(4) 1,
L1
 618201
(4) 1,
L1
  202324
(2) 1,
L1
     
   618201
(4) 2,
L1
        
   618201
(4) 3,
L1
        
    F9341  618412
(3) 1,
L1
     618418
(3) 1,
L1
 
    F9345   618304
(4) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F9131  235203
(3) 1,
L1
        
    F9341  617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
    
    F9345 618409
(2) 3,
L1
  617413
(4) 3,
L1
    
ศุกร์    F9      111206
(1) 1,
L1
    
    F9131  531211
(3) 1,
L1
        
    F9341 621701
(2) 1,
L2
 621701
(2) 1,
L2
  621701
(2) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
   
    F9345 621702
(3) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
  621702
(3) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
   
เสาร์    F9341 621703
(2) 1,
L2
          
จัดเตรียมสภานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
   621703
(2) 1,
L2
  621703
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
   
    F9345 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
      621704
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.