ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9341   325482
(1) 1,
L1
        618310
(2) 2,
L1
  
    F9345   618311
(3) 3,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618311
(3) 3,
L1
    
อังคาร    F9120  715210
(2) 1,
L1
 712205
(2) 1,
L1
         
    F9131    530201
(4) 3,
L1
  531218
(3) 1,
L1
     
    F9341   618311
(3) 1,
L1
  618311
(3) 1,
L1
 618310
(2) 1,
L1
  
    F9345      618414
(3) 1,
L1

(12430) ,
BOOKING
     
       618415
(1) 1,
L1
     
พุธ    F9       712204
(3) 1,
L1
     
    F9131       533221
(4) 1,
L1
      
    F9341    533451
(4) 2,
L1
 618416
(3) 1,
L1
     
    F9345   618307
(2) 1,
L1
  618414
(3) 1,
L1
 618311
(3) 2,
L1
   618414
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี    F9       108102
(1) 3,
L1
     
       108102
(1) 4,
L1
     
       108102
(1) 2,
L1
     
       108102
(1) 1,
L1
     
    F9131   235206
(4) 1,
L1
        
     
(12761) ,
BOOKING
      
       533221
(4) 1,
L1
      
    F9341   618309
(2) 2,
L1
   104640
(4) 1,
L2
 618309
(2) 1,
L1
    
    F9345      618414
(3) 1,
L1
      618414
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    F9       111102
(1) 1,
L1
     
    F9131      618414
(3) 1,
L1
        
    F9341   618346
(2) 1,
L1
    
(17791) ,
BOOKING
   
   618307
(2) 2,
L1
          
    F9345  621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
    
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
     
    F9345  621722
(3) 1,
L2
  621742
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.