ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9131 535311
(4) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
   617218
(4) 1,
L1
    
    F9341   526407
(3) 1,
L1
         
    F9345   535454
(4) 1,
L1
  617482
(1) 3,
L1
     
อังคาร    F9131 103101
(4) 1,
L1
 530324
(4) 1,
L1
   
(16077) ,
BOOKING
    
 103101
(4) 1,
L1
           
    F9341  618418
(3) 1,
L1
         
    F9345  617512
(3) 1,
L2
  576672
(4) 1,
L2
    
พุธ    F9      114107
(4) 1,
L1
     
    F9131 535311
(4) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  522331
(4) 1,
L1
 522312
(4) 3,
L1
   
        522312
(4) 1,
L1
   
        522312
(4) 2,
L1
   
    F9341   535469
(4) 1,
L1
  535729
(4) 1,
L2
    
    F9345   617552
(3) 1,
L2
  617513
(3) 1,
L2
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)      618343
(2) 2,
L1
      
      618343
(2) 1,
L1
      
พฤหัสบดี    F9131 617219
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     618349
(3) 3,
L1
 
      530201
(4) 2,
L1
      
    F9341 618419
(3) 1,
L1
 313456
(3) 1,
L1
         
ศุกร์    F9131  617218
(4) 1,
L1
 618355
(3) 2,
L1
  618355
(3) 3,
L1
 สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
  
   618355
(3) 3,
L1
  618355
(3) 2,
L1
      
   618355
(3) 1,
L1
  618355
(3) 1,
L1
      
    F9341 618419
(3) 1,
L1
 322618
(2) 1,
L2
         
    F9345  574554
(3) 1,
L2
         
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
    
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.