ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2 3     ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9131 535311
(4) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
   617218
(4) 1,
L1
 202109
(1) 70,
EXAM
   
          202109
(1) 72,
EXAM
   
          202109
(1) 52,
EXAM
   
          202109
(1) 51,
EXAM
   
          202109
(1) 73,
EXAM
   
          202109
(1) 48,
EXAM
   
          202109
(1) 74,
EXAM
   
          202109
(1) 33,
EXAM
   
          202109
(1) 28,
EXAM
   
          202109
(1) 29,
EXAM
   
          202109
(1) 30,
EXAM
   
          202109
(1) 32,
EXAM
   
    F9341   526407
(3) 1,
L1
      202109
(1) 49,
EXAM
   
          202109
(1) 60,
EXAM
   
          202109
(1) 48,
EXAM
   
          202109
(1) 70,
EXAM
   
          202109
(1) 46,
EXAM
   
          202109
(1) 33,
EXAM
   
    F9345   535454
(4) 1,
L1
  617482
(1) 3,
L1
  202109
(1) 52,
EXAM
   
          202109
(1) 72,
EXAM
   
          202109
(1) 49,
EXAM
   
          202109
(1) 33,
EXAM
   
          202109
(1) 74,
EXAM
   
          202109
(1) 17,
EXAM
   
          202109
(1) 71,
EXAM
   
อังคาร    F9131 103101
(4) 1,
L1
 530324
(4) 1,
L1
         
 103101
(4) 1,
L1
           
    F9341  618418
(3) 1,
L1
         
    F9345  617512
(3) 1,
L2
  576672
(4) 1,
L2
    
พุธ    F9      114107
(4) 1,
L1
     
    F9131 535311
(4) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  522331
(4) 1,
L1
 522312
(4) 1,
L1
   
        522312
(4) 2,
L1
   
        522312
(4) 3,
L1
   
    F9341   535469
(4) 1,
L1
  535729
(4) 1,
L2
    
    F9345   617552
(3) 1,
L2
  617513
(3) 1,
L2
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)      618343
(2) 2,
L1
      
      618343
(2) 1,
L1
      
พฤหัสบดี    F9131 617219
(4) 1,
L1
  530201
(4) 2,
L1
     618349
(3) 3,
L1
 
    F9341 618419
(3) 1,
L1
 313456
(3) 1,
L1
         
ศุกร์    F9131  617218
(4) 1,
L1
 618355
(3) 3,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
        
   618355
(3) 1,
L1
  618355
(3) 3,
L1
      
   618355
(3) 2,
L1
  618355
(3) 2,
L1
      
      618355
(3) 1,
L1
      
    F9341 618419
(3) 1,
L1
 322618
(2) 1,
L2
202181
(2) 1,
EXAM
        
    F9345  574554
(3) 1,
L2
202181
(2) 1,
EXAM
        
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
   
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.