ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2     3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9131   530201
(4) 3,
L1
  617323
(4) 1,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
 
      617323
(4) 2,
L1
  202109
(1) 70,
EXAM
 
      617323
(4) 3,
L1
  202109
(1) 52,
EXAM
 
      617323
(4) 4,
L1
  202109
(1) 51,
EXAM
 
      617323
(4) 5,
L1
  202109
(1) 48,
EXAM
 
      617323
(4) 6,
L1
  202109
(1) 72,
EXAM
 
      617323
(4) 7,
L1
  202109
(1) 33,
EXAM
 
      617323
(4) 8,
L1
  202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
    F9341  617323
(4) 1,
L1
      202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
    F9345  617323
(4) 2,
L1
      202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
อังคาร    F9131   617213
(3) 1,
L1
  617213
(3) 1,
L1
     
   617216
(4) 1,
L1
  617216
(4) 1,
L1
    
    F9341   525454
(4) 1,
L1
       
พุธ    F9  617340
(2) 1,
L1
       
    F9131   325454
(2) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
   618352
(3) 1,
L1
          618352
(3) 2,
L1
          618352
(3) 3,
L1
    F9341      617323
(4) 5,
L1
   
    F9345  535207
(3) 1,
L1
  617323
(4) 6,
L1
   
    F9418  618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9131 530321
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
  617323
(4) 8,
L1
   
    F9341  618352
(3) 3,
L1
  617323
(4) 7,
L1
   
    F9345      618352
(3) 1,
L1
   
    F9418  618348
(3) 2,
L1
 618348
(3) 2,
L1
  618348
(3) 2,
L1
  
ศุกร์    F9  108102
(1) 1,
L1
  701214
(1) 9,
L1
   
  108102
(1) 4,
L1
  701214
(1) 8,
L1
   
  617340
(2) 2,
L1
  701214
(1) 14,
L1
   
  701214
(1) 7,
L1
  701214
(1) 13,
L1
   
  701214
(1) 6,
L1
  701214
(1) 12,
L1
   
  701214
(1) 2,
L1
  701214
(1) 11,
L1
   
  701214
(1) 4,
L1
  701214
(1) 10,
L1
   
  701214
(1) 3,
L1
  617340
(2) 3,
L1
   
  701214
(1) 1,
L1
  111102
(1) 1,
L1
   
  108102
(1) 2,
L1
       
  701214
(1) 5,
L1
       
    F9131  617217
(3) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
      105102
(4) 4,
L1
    
    F9341  618352
(3) 2,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
      617323
(4) 3,
L1
   
    F9345    202181
(2) 1,
EXAM
      
      617323
(4) 4,
L1
   
    F9418  618348
(3) 3,
L1
 618348
(3) 3,
L1
  618348
(3) 3,
L1
  
เสาร์    F9   617511
(3) 1,
L2
  617511
(3) 1,
L2
     
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.