ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1 2     3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9131      617323
(4) 3,
L1
   
      617323
(4) 1,
L1
   
      617323
(4) 2,
L1
   
      617323
(4) 4,
L1
   
      617323
(4) 5,
L1
   
      617323
(4) 6,
L1
   
    F9330   521722
(4) 1,
L2
       
    F9332      521731
(4) 1,
L2
    
    F9341  617323
(4) 1,
L1
       
    F9345  617323
(4) 2,
L1
       
    F9353      617503
(4) 1,
L2
    
อังคาร    F9  110102
(1) 1,
L1
       
    F9131   617104
(4) 1,
L1
   
(16077) ,
BOOKING
  
    F9329  576761
(4) 1,
L2
   521745
(4) 1,
L2
    
    F9330  572602
(1) 1,
L2
  102242
(4) 1,
L1
    
    F9332   521732
(4) 1,
L2
       
    F9341 618301
(2) 1,
L1
         
    F9345  215356
(3) 1,
L1
       
    F9347   108741
(4) 1,
L2
       
พุธ    F9  617340
(2) 1,
L1
  701214
(1) 2,
L1
   
      701214
(1) 1,
L1
   
      701214
(1) 4,
L1
   
      701214
(1) 3,
L1
   
      701214
(1) 5,
L1
   
      701214
(1) 6,
L1
   
        533343
(4) 2,
L1
  
    F9131   102113
(4) 2,
L1
  204204
(4) 2,
L1
  618352
(3) 3,
L1
      204204
(4) 4,
L1
  618352
(3) 2,
L1
      204204
(4) 3,
L1
  618352
(3) 1,
L1
      204204
(4) 1,
L1
   
    F9329   525620
(4) 1,
L2
       
    F9341      617323
(4) 3,
L1
   
    F9345      617323
(4) 4,
L1
   
    F9347   108741
(4) 1,
L2
  573756
(3) 1,
L2
   
    F9353      576727
(4) 1,
L2
  
    F9418  618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9      701216
(1) 3,
L1
   
      701216
(1) 2,
L1
   
      701216
(1) 1,
L1
   
      701216
(1) 6,
L1
   
      701216
(1) 5,
L1
   
      701216
(1) 4,
L1
   
    F9131 530211
(4) 1,
L1
 617104
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
 430211
(4) 1,
L1
    617338
(2) 1,
L1
    
    F9329  225601
(3) 1,
L2
       
    F9330   521722
(4) 1,
L2
   102242
(4) 1,
L1
   
    F9332   521742
(4) 1,
L2
       
    F9341  618352
(3) 3,
L1
  618352
(3) 1,
L1
   
    F9345   527211
(4) 2,
L1
  617323
(4) 5,
L1
   
    F9347   521752
(4) 1,
L2
       
    F9353 533301
(4) 1,
L1
   617503
(4) 1,
L2
    
 433231
(4) 1,
L1
        
    F9418  618348
(3) 2,
L1
 618348
(3) 2,
L1
  618348
(3) 2,
L1
  
ศุกร์    F9 701216
(1) 9,
L1
   701214
(1) 12,
L1
   
 701216
(1) 7,
L1
   701214
(1) 7,
L1
   
 701216
(1) 12,
L1
   701214
(1) 8,
L1
   
 701216
(1) 11,
L1
   617340
(2) 3,
L1
   
 701216
(1) 10,
L1
   701214
(1) 11,
L1
   
 701216
(1) 8,
L1
   701214
(1) 10,
L1
   
  617340
(2) 2,
L1
  111102
(1) 1,
L1
   
      701214
(1) 9,
L1
   
    F9131   102113
(4) 2,
L1
    สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
    F9329    521745
(4) 1,
L2
      
    F9332 571767
(3) 1,
L2
        
    F9341  618352
(3) 2,
L1
       
    F9418  618348
(3) 3,
L1
 618348
(3) 3,
L1
  618348
(3) 3,
L1
  
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
  
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.