ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1     2 3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9      110206
(4) 1,
L1
   
      110206
(4) 2,
L1
   
      110206
(4) 3,
L1
   
    F9131   102111
(4) 2,
L1
       
    F9329 573601
(1) 2,
L2
       
    F9330   573709
(4) 1,
L2
       
    F9332   521602
(4) 1,
L2
       
    F9341   618346
(2) 1,
L1
  618346
(2) 2,
L1
    
    F9345 617498
(3) 1,
L1
  617413
(4) 3,
L1
   
      617413
(4) 2,
L1
   
      617413
(4) 1,
L1
   
อังคาร    F9      617438
(3) 3,
L1
   
      617438
(3) 1,
L1
   
    F9131  523371
(4) 1,
L1
 617412
(2) 1,
L1
  
(16077) ,
BOOKING
 617315
(2) 1,
L1
  523371
(4) 2,
L1
 617412
(2) 2,
L1
      
  523371
(4) 3,
L1
       
    F9329   314511
(4) 1,
L2
       
    F9330   521332
(4) 1,
L1
       
    F9341  617438
(3) 1,
L1
       
  617438
(3) 2,
L1
       
  617438
(3) 3,
L1
       
    F9345  618412
(3) 1,
L1
       
    F9353      521721
(4) 1,
L2
    
    F9418         618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
พุธ    F9      617438
(3) 3,
L1
   
      110206
(4) 4,
L1
   
      617438
(3) 2,
L1
   
      110206
(4) 5,
L1
   
      110206
(4) 6,
L1
   
    F9131   102111
(4) 2,
L1
       
    F9329      428419
(1) 1,
L1
   
    F9330      571891
(1) 1,
L3
   
    F9332 540451
(4) 1,
L1
       
    F9341 618342
(4) 1,
L1
  618410
(2) 1,
L1
    
    F9345  618412
(3) 2,
L1
  617413
(4) 2,
L1
   
    F9347  571785
(3) 1,
L2
       
    F9353   521602
(4) 1,
L2
       
    F9418      618413
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F9      617438
(3) 2,
L1
   
    F9131  617205
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
    F9329   535729
(4) 1,
L2
       
    F9330      521721
(4) 1,
L2
    
    F9341 617498
(3) 1,
L1
 618411
(3) 1,
L1
  618411
(3) 2,
L1
   
    F9345        521331
(4) 1,
L1
  
    F9347 104602
(4) 2,
L1
       
 104602
(4) 1,
L2
       
    F9353      573663
(4) 1,
L2
  
    F9418  618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
   
ศุกร์    F9  617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 2,
L1
   
      114201
(4) 1,
L1
   
    F9131  617211
(3) 1,
L1
  617439
(4) 1,
L1
 สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
    F9330   521332
(4) 1,
L1
       
    F9341 618342
(4) 2,
L1
       
    F9345   618410
(2) 2,
L1
       
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
  
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.