ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9   617532
(3) 1,
L2
        
    F9131    538310
(4) 1,
L1
  522243
(4) 1,
L1
   
    538310
(4) 1,
L1
        
    F9341    618349
(3) 1,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
    
    F9345      618414
(3) 2,
L1
 617342
(1) 1,
L1
    
       617342
(1) 2,
L1
    
อังคาร    F9   617538
(3) 1,
L2
        
    F9131    618102
(4) 1,
L1
 617483
(2) 1,
L1
 617102
(3) 1,
L1
    
    618101
(3) 1,
L1
  617105
(4) 1,
L1
   
    F9341    618349
(3) 2,
L1
 618414
(3) 1,
L1
    618414
(3) 1,
L1
    F9345   618418
(3) 1,
L1
 618414
(3) 2,
L1

(12430) ,
BOOKING
 618414
(3) 2,
L1
    F9418       618349
(3) 2,
L1
    
พุธ    F9   617552
(3) 1,
L2
  114107
(4) 1,
L1
    
    F9131  529292
(4) 5,
L1
 617214
(2) 1,
L1
        
    F9341   618416
(3) 1,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618343
(2) 1,
L1
     
    F9345    521442
(4) 1,
L1
 618414
(3) 2,
L1
 618416
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F9   617551
(1) 1,
L2
  618352
(3) 1,
L1
     
    F9131    618101
(3) 1,
L1
 
(12761) ,
BOOKING
     
    618102
(4) 1,
L1
        
    F9341      618414
(3) 1,
L1
 618343
(2) 2,
L1
     
    F9345      618414
(3) 2,
L1
       
ศุกร์    F9       618352
(3) 1,
L1
    
    F9131       531208
(3) 1,
L1
     
    F9341        
(17791) ,
BOOKING
  
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
    
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.