ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9131       617323
(4) 3,
L1
   
       617323
(4) 2,
L1
   
       617323
(4) 1,
L1
   
       617323
(4) 4,
L1
   
       617323
(4) 5,
L1
   
       617323
(4) 6,
L1
   
    F9330    521722
(4) 1,
L2
       
    F9332       521731
(4) 1,
L2
    
    F9341   617323
(4) 1,
L1
       
    F9345   617323
(4) 2,
L1
       
    F9353       617503
(4) 1,
L2
    
อังคาร    F9   110102
(1) 1,
L1
       
    F9131    617104
(4) 1,
L1
       
    F9329   576761
(4) 1,
L2
   521745
(4) 1,
L2
    
    F9330   572602
(1) 1,
L2
  102242
(4) 1,
L1
    
    F9332    521732
(4) 1,
L2
       
    F9341  618301
(2) 1,
L1
         
    F9345   215356
(3) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
   
    F9347    108741
(4) 1,
L2
       
พุธ    F9   617340
(2) 1,
L1
  701214
(1) 6,
L1
   
       701214
(1) 4,
L1
   
       701214
(1) 3,
L1
   
       701214
(1) 2,
L1
   
       701214
(1) 1,
L1
   
       701214
(1) 5,
L1
   
         533343
(4) 2,
L1
  
    F9131    102113
(4) 2,
L1
  204204
(4) 2,
L1
  618352
(3) 3,
L1
       204204
(4) 1,
L1
  618352
(3) 2,
L1
       204204
(4) 4,
L1
  618352
(3) 1,
L1
       204204
(4) 3,
L1
   
    F9329    525620
(4) 1,
L2
       
    F9341       617323
(4) 3,
L1
   
    F9345       617323
(4) 4,
L1
   
    F9347    108741
(4) 1,
L2
  573756
(3) 1,
L2
   
    F9353       576727
(4) 1,
L2
  
    F9418   618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9       701216
(1) 1,
L1
   
       701216
(1) 2,
L1
   
       701216
(1) 3,
L1
   
       701216
(1) 4,
L1
   
       701216
(1) 5,
L1
   
       701216
(1) 6,
L1
   
    F9131  430211
(4) 1,
L1
 617104
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
  530211
(4) 1,
L1
    617338
(2) 1,
L1
    
    F9329   225601
(3) 1,
L2
       
    F9330    521722
(4) 1,
L2
   102242
(4) 1,
L1
   
    F9332    521742
(4) 1,
L2
       
    F9341   618352
(3) 3,
L1
  618352
(3) 1,
L1
   
    F9345    527211
(4) 2,
L1
  617323
(4) 5,
L1
   
    F9347    521752
(4) 1,
L2
       
    F9353  533301
(4) 1,
L1
   617503
(4) 1,
L2
    
  433231
(4) 1,
L1
        
    F9418   618348
(3) 2,
L1
 618348
(3) 2,
L1
  618348
(3) 2,
L1
  
ศุกร์    F9  701216
(1) 7,
L1
   701214
(1) 9,
L1
   
  701216
(1) 12,
L1
   701214
(1) 12,
L1
   
  701216
(1) 11,
L1
   701214
(1) 11,
L1
   
  701216
(1) 10,
L1
   701214
(1) 10,
L1
   
  701216
(1) 8,
L1
   701214
(1) 8,
L1
   
  701216
(1) 9,
L1
   701214
(1) 7,
L1
   
   617340
(2) 2,
L1
  111102
(1) 1,
L1
   
       617340
(2) 3,
L1
   
    F9131    102113
(4) 2,
L1
       
    F9329     521745
(4) 1,
L2
      
    F9332  571767
(3) 1,
L2
        
    F9341   618352
(3) 2,
L1
   
(17791) ,
BOOKING
 
    F9418   618348
(3) 3,
L1
 618348
(3) 3,
L1
  618348
(3) 3,
L1
  
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.