ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9       110206
(4) 1,
L1
   
       110206
(4) 3,
L1
   
       110206
(4) 2,
L1
   
    F9131    102111
(4) 2,
L1
       
    F9329  573601
(1) 2,
L2
       
    F9330    573709
(4) 1,
L2
       
    F9332    521602
(4) 1,
L2
       
    F9341    618346
(2) 1,
L1
  618346
(2) 2,
L1
    
    F9345  617498
(3) 1,
L1
  617413
(4) 3,
L1
   
       617413
(4) 2,
L1
   
       617413
(4) 1,
L1
   
อังคาร    F9       617438
(3) 3,
L1
   
       617438
(3) 1,
L1
   
    F9131   523371
(4) 2,
L1
 617412
(2) 2,
L1
     617315
(2) 1,
L1
   523371
(4) 3,
L1
 617412
(2) 1,
L1
      
   523371
(4) 1,
L1
       
    F9329    314511
(4) 1,
L2
       
    F9330    521332
(4) 1,
L1
       
    F9341   617438
(3) 2,
L1
       
   617438
(3) 1,
L1
       
   617438
(3) 3,
L1
       
    F9345   618412
(3) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
   
    F9353       521721
(4) 1,
L2
    
    F9418          618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
พุธ    F9       110206
(4) 5,
L1
   
       110206
(4) 6,
L1
   
       617438
(3) 2,
L1
   
       617438
(3) 3,
L1
   
       110206
(4) 4,
L1
   
    F9131    102111
(4) 2,
L1
       
    F9329       428419
(1) 1,
L1
   
    F9330       571891
(1) 1,
L3
   
    F9332  540451
(4) 1,
L1
       
    F9341  618342
(4) 1,
L1
  618410
(2) 1,
L1
    
    F9345   618412
(3) 2,
L1
  617413
(4) 2,
L1
   
    F9347   571785
(3) 1,
L2
       
    F9353    521602
(4) 1,
L2
       
    F9418       618413
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F9       617438
(3) 2,
L1
   
    F9131   617205
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
    F9329    535729
(4) 1,
L2
       
    F9330       521721
(4) 1,
L2
    
    F9341  617498
(3) 1,
L1
 618411
(3) 1,
L1
  618411
(3) 2,
L1
   
    F9345         521331
(4) 1,
L1
  
    F9347  104602
(4) 2,
L1
       
  104602
(4) 1,
L2
       
    F9353       573663
(4) 1,
L2
  
    F9418   618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
   
ศุกร์    F9   617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 2,
L1
   
       114201
(4) 1,
L1
   
    F9131   617211
(3) 1,
L1
  617439
(4) 1,
L1
    
    F9330    521332
(4) 1,
L1
       
    F9341  618342
(4) 2,
L1
   
(17791) ,
BOOKING
 
    F9345    618410
(2) 2,
L1
       
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.