ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2558  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/10/2562 - 26/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9 617483
(2) 1,
L1
    617483
(2) 1,
L1
      
    F9329   573722
(4) 1,
L2
       
    F9330 527636
(4) 1,
L2
       
    F9332  573718
(3) 1,
L2
  521752
(4) 1,
L2
    
    F9341      618343
(2) 1,
L1
    
    F9345  617335
(3) 2,
L1
  617342
(1) 1,
L1
   
      617342
(1) 2,
L1
   
    F9347   571703
(3) 1,
L2
       
    F9353   539653
(4) 1,
L2
       
อังคาร    F9  617512
(3) 1,
L2
 617483
(2) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
   
    F9131 
() ,
BOOKING
  204112
(3) 1,
L1
พบนักศึกษา
() ,
BOOKING
   617326
(4) 1,
L1
       
    F9329  102650
(4) 1,
L2
 573645
(4) 1,
L2
  
    F9330   525692
(4) 1,
L2
       
    F9332   525655
(4) 1,
L2
       
    F9341   618349
(3) 1,
L1
  617482
(1) 1,
L1
   
    F9345      617482
(1) 2,
L1
   
    F9347   530629
(4) 1,
L2
       
    F9353   573690
(4) 1,
L2
       
พุธ    F9 617483
(2) 1,
L1
     618349
(3) 2,
L1
   
      114107
(4) 1,
L1
   
    F9131   617214
(2) 1,
L1
    102111
(4) 5,
L1
  
    F9329    526415
(4) 1,
L1
       
    F9330  535724
(4) 1,
L2
  573720
(3) 1,
L2
    
    F9332      617513
(3) 1,
L2
   
    F9341   618349
(3) 2,
L1
  618343
(2) 2,
L1
    
    F9345  618416
(3) 1,
L1
  618416
(3) 2,
L1
   
    F9353   573690
(4) 1,
L2
  531754
(3) 1,
L2
   
      571719
(3) 1,
L2
   
พฤหัสบดี    F9 617483
(2) 1,
L1
          
    F9131  617213
(3) 1,
L1
       
    F9329    524775
(3) 1,
L3
        
    F9330   525692
(4) 1,
L2
       
    F9341 สอบแพทย์
() ,
BOOKING
       
  617335
(3) 3,
L1
       
    F9345 สอบแพทย์
() ,
BOOKING
       
   539203
(4) 1,
L1
       
    F9347   530629
(4) 1,
L2
       
ศุกร์    F9 617483
(2) 1,
L1
          
    F9131  601112
(3) 1,
L1
  102111
(4) 5,
L1
    
    F9329  617572
(15) 1,
L2
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.