ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2558  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F9   617546
(3) 1,
L2
  110206
(4) 4,
L1
  
       110206
(4) 6,
L1
  
       110206
(4) 5,
L1
  
    F9131    110206
(4) 1,
L1
  529297
(4) 1,
L1
   
    110206
(4) 2,
L1
      
    110206
(4) 4,
L1
      
    110206
(4) 5,
L1
      
    110206
(4) 3,
L1
      
    110206
(4) 6,
L1
      
    F9290       618346
(2) 2,
L1
   
    F9329    525602
(4) 1,
L2
      
    F9330    573709
(4) 1,
L2
      
    F9341  618346
(2) 1,
L1
    617413
(4) 2,
L1
  
       617413
(4) 3,
L1
  
       617413
(4) 1,
L1
  
    F9345  618409
(2) 1,
L1
  618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
 
อังคาร    F9    617502
(4) 1,
L2
  617438
(3) 1,
L1
  
    F9131  110206
(4) 1,
L1
  617315
(2) 1,
L1
      
  110206
(4) 6,
L1
         
  110206
(4) 5,
L1
         
  110206
(4) 4,
L1
         
  110206
(4) 3,
L1
         
  110206
(4) 2,
L1
         
    F9329   701424
(1) 6,
L1
   204903
(3) 1,
L2
  
    F9332   701424
(1) 8,
L1
      
    F9341   617438
(3) 2,
L1
      
   617438
(3) 1,
L1
      
    F9345   618409
(2) 2,
L1

(12430) ,
BOOKING
  
    F9347       573674
(4) 1,
L2
  
    F9353   701424
(1) 9,
L1
  573745
(3) 1,
L2
  
พุธ    F9    617501
(4) 1,
L2
  617438
(3) 2,
L1
  
       110206
(4) 3,
L1
  
       110206
(4) 2,
L1
  
       110206
(4) 1,
L1
  
    F9131    527301
(4) 1,
L1
      
    427311
(4) 1,
L1
      
    527311
(4) 1,
L1
      
    F9290   618411
(3) 1,
L1
  618410
(2) 1,
L1
   
    F9329    525602
(4) 1,
L2
  436307
(4) 1,
L1
   
    F9332    573709
(4) 1,
L2
      
    F9341   617413
(4) 3,
L1
  617413
(4) 2,
L1
  
   617413
(4) 1,
L1
      
    F9345  618342
(4) 1,
L1
  618344
(3) 1,
L1
  
    F9418       618413
(2) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9       617438
(3) 2,
L1
  
    F9131   617205
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
   
    F9290   618411
(3) 2,
L1
      
    F9329       617502
(4) 1,
L2
   
    F9332        617552
(3) 1,
L2
 
    F9341   618344
(3) 2,
L1
  618344
(3) 3,
L1
  
    F9345   606208
(3) 1,
L1
      
    F9347    617501
(4) 1,
L2
      
    F9353    524611
(4) 1,
L2
      
    F9418   618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
  
ศุกร์    F9   617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 1,
L1
  
   617436
(5) 1,
L1
  114201
(4) 2,
L1
  
       114201
(4) 3,
L1
  
    F9131   617211
(3) 1,
L1
      
    F9290    618410
(2) 2,
L1
      
    F9329       617546
(3) 1,
L2
   
    F9341        
(17791) ,
BOOKING
    F9345  618342
(4) 2,
L1
      
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
  
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.