ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2558  / 0 1 2 3     ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9 617483
(2) 1,
L1
    617483
(2) 1,
L1
      
    F9131          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
          202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
    F9329   573722
(4) 1,
L2
       
    F9330 527636
(4) 1,
L2
       
    F9332  573718
(3) 1,
L2
  521752
(4) 1,
L2
    
    F9341      618343
(2) 1,
L1
   202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
    F9345  617335
(3) 2,
L1
  617342
(1) 2,
L1
  202109
(1) 49,
EXAM
 
      617342
(1) 1,
L1
  202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
    F9347   571703
(3) 1,
L2
       
    F9353   539653
(4) 1,
L2
       
 
อังคาร
 
 
-
 
           
 
พุธ
 
 
-
 
           
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.