ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2557  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9 701107
(2) 1,
L1
 617502
(4) 1,
L2
  110206
(4) 6,
L1
    
   619414
(3) 2,
L1
  617337
(3) 1,
L1
    
   619414
(3) 1,
L1
  110206
(4) 5,
L1
    
   619414
(3) 9,
L1
  110206
(4) 4,
L1
    
   619414
(3) 5,
L1
        
   619414
(3) 6,
L1
        
   619414
(3) 7,
L1
        
   619414
(3) 8,
L1
        
   619414
(3) 3,
L1
        
   619414
(3) 4,
L1
        
    F9131 102111
(4) 2,
L1
 110206
(4) 1,
L1
      202109
(1) 74,
EXAM
  
   110206
(4) 3,
L1
      202109
(1) 73,
EXAM
  
   110206
(4) 4,
L1
      202109
(1) 72,
EXAM
  
   110206
(4) 5,
L1
      202109
(1) 70,
EXAM
  
   110206
(4) 2,
L1
      202109
(1) 52,
EXAM
  
   110206
(4) 6,
L1
      202109
(1) 51,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 30,
EXAM
  
          202109
(1) 29,
EXAM
  
          202109
(1) 28,
EXAM
  
    F9332   533641
(4) 1,
L2
  223611
(4) 1,
L3
     
    F9341      618344
(3) 1,
L1
   202109
(1) 70,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
          202109
(1) 46,
EXAM
  
          202109
(1) 49,
EXAM
  
          202109
(1) 60,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
    F9345 618346
(2) 1,
L1
 527418
(4) 1,
L1
  617435
(4) 1,
L1
  202109
(1) 52,
EXAM
  
   427458
(4) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
  
      617413
(4) 1,
L1
  202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 71,
EXAM
  
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 49,
EXAM
  
          202109
(1) 17,
EXAM
  
อังคาร    F9 619341
(4) 1,
L1
  617427
(3) 1,
L1
    
  619413
(1) 1,
L1
    619461
(4) 1,
L1
     
  617546
(3) 1,
L2
  617438
(3) 1,
L1
    
  606208
(3) 1,
L1
        
   617501
(4) 1,
L2
        
    F9131 110206
(4) 5,
L1
  617315
(2) 1,
L1
        
 110206
(4) 6,
L1
           
 110206
(4) 3,
L1
           
 110206
(4) 2,
L1
           
 110206
(4) 4,
L1
           
 110206
(4) 1,
L1
           
    F9329 102630
(4) 1,
L2
 225517
(4) 1,
L2
  225517
(4) 1,
L2
     
    F9330 225519
(4) 1,
L2
        
    F9341  618409
(2) 1,
L1
 618409
(2) 1,
L1
 618412
(3) 1,
L1
    
    F9345 618344
(3) 2,
L1
 619464
(2) 1,
L1
  617336
(3) 2,
L1
    527418
(4) 1,
L1
      617336
(3) 1,
L1
    427458
(4) 1,
L1
    F9347   104600
(4) 1,
L2
        
    F9353      528739
(3) 1,
L2
    
พุธ    F9  619414
(3) 6,
L1
  110206
(4) 3,
L1
    
  619414
(3) 5,
L1
  618344
(3) 2,
L1
    
  619414
(3) 4,
L1
  110206
(4) 2,
L1
    
  619414
(3) 3,
L1
  617436
(5) 1,
L1
    
  619414
(3) 2,
L1
  617438
(3) 1,
L1
    
  619414
(3) 9,
L1
  110206
(4) 1,
L1
    
  619414
(3) 8,
L1
  618413
(2) 1,
L1
    
  618344
(3) 1,
L1
        
  619414
(3) 1,
L1
        
  619414
(3) 7,
L1
        
    F9329   617502
(4) 1,
L2
  528623
(1) 1,
L2
    
    F9330   526611
(3) 1,
L2
    526611
(3) 1,
L2
    
    F9332   533641
(4) 1,
L2
  223611
(4) 1,
L3
     
    F9341 618342
(4) 1,
L1
  617413
(4) 1,
L1
    
    F9345 617498
(3) 1,
L1
          
พฤหัสบดี    F9  617438
(3) 2,
L1
  617438
(3) 2,
L1
    
  617337
(3) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
    
  618344
(3) 3,
L1
   619461
(4) 1,
L1
    
  618413
(2) 2,
L1
        
   617501
(4) 1,
L2
        
    F9131 102111
(4) 2,
L1
 430211
(4) 2,
L1
        
   530211
(4) 2,
L1
        
    F9329  204512
(3) 1,
L2
        
  204802
(3) 1,
L3
        
    F9345  617413
(4) 2,
L1
        
  617435
(4) 1,
L1
          
    F9347   104600
(4) 1,
L2
        
ศุกร์    F9  617498
(3) 1,
L1
  114201
(4) 1,
L1
    
  619411
(3) 1,
L1
  701109
(2) 1,
L1
     
      114201
(4) 2,
L1
    
    F9131  617211
(3) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
      102111
(4) 2,
L1
     
    F9329 102630
(4) 1,
L2
 617546
(3) 1,
L2
        
    F9341 618342
(4) 2,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
    F9345   617499
(2) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
เสาร์    F9329  702204
(4) 1,
L1
       
    F9332        705201
(2) 1,
L1
   
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.