ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    F4     583302
(1) 1,
L1
     525341
(1) 1,
L1
     525340
(1) 1,
L1
     530322
(1) 2,
L1
     ENG25 3400
(1) 1,
L1
    F4206  573709
(4) 1,
L2
  573705
(4) 1,
L2
 
อังคาร    F4 ENG25 4011
(3) 1,
L1
  525340
(1) 2,
L1
 536241
(1) 1,
L1
  530322
(1) 1,
L1
     528312
(1) 1,
L1
     ENG25 3400
(1) 2,
L1
     ENG28 3106
(1) 1,
L1
    F4206     573704
(3) 2,
L2
 
พุธ    F4 528412
(1) 1,
L1
  528412
(1) 2,
L1
     ENG25 2010
(1) 1,
L1
    F4206  573709
(4) 1,
L2
  573705
(4) 1,
L2
 
พฤหัสบดี    F4     528312
(1) 2,
L1
    F4206     573704
(3) 2,
L2
 
ศุกร์    F4     582322
(1) 1,
L1
     ENG25 2010
(1) 2,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.