ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/4/2567 - 28/4/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F2     SCI08 2002
(1) 1,
L1
    
     SCI08 2002
(1) 2,
L1
    
    F2-111 SCI02 1112
(1) 5,
L1
  SCI02 1112
(1) 11,
L1
    
    F2-112     SCI02 1112
(1) 12,
L1
    
    F2-113     SCI02 1112
(1) 10,
L1
    
    F2-114 SCI02 1112
(1) 3,
L1
  SCI02 1112
(1) 9,
L1
    
    F2-115 SCI02 1112
(1) 2,
L1
  SCI02 1112
(1) 8,
L1
    
    F2-116 SCI02 1112
(1) 1,
L1
  SCI02 1112
(1) 7,
L1
    
    F2-213 SCI02 1122
(1) 1,
L1
  SCI02 1106
(1) 1,
L1
    
    F2-214 SCI02 1122
(1) 2,
L1
  SCI02 1106
(1) 2,
L1
    
    F2-215     SCI02 1106
(1) 3,
L1
    
    F2-216     SCI02 1106
(1) 4,
L1
    
อังคาร    F2     SCI04 1006
(1) 2,
L1
 ENG32 2106
(1) 2,
L1
 
     SCI04 2024
(1) 1,
L1
    
     ENG32 2106
(1) 1,
L1
    
    F2-111     SCI02 1112
(1) 17,
L1
    
    F2-112     SCI02 1112
(1) 18,
L1
    
    F2-113     SCI02 1112
(1) 16,
L1
    
    F2-114     SCI02 1112
(1) 15,
L1
    
    F2-115     SCI02 1112
(1) 14,
L1
    
    F2-116     SCI02 1112
(1) 13,
L1
    
    F2-213 SCI02 1122
(1) 3,
L1
  SCI02 1106
(1) 5,
L1
  SCI02 1122
(1) 8,
L1
    F2-214     SCI02 1106
(1) 6,
L1
    
    F2-215     SCI02 1106
(1) 7,
L1
    
    F2-216     SCI02 1106
(1) 8,
L1
    
พุธ    F2     SCI04 2042
(1) 1,
L1
    
    F2-213 SCI02 1122
(1) 4,
L1
  SCI02 1106
(1) 9,
L1
    
    F2-214 SCI02 1122
(1) 5,
L1
  SCI02 1106
(1) 10,
L1
    
    F2-215 SCI02 1108
(1) 2,
L1
        
    F2-216 SCI02 1108
(1) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F2 SCI04 1006
(1) 1,
L1
  SCI08 2002
(1) 6,
L1
    
 SCI08 2002
(1) 4,
L1
  SCI08 2002
(1) 5,
L1
    
 SCI08 2002
(1) 3,
L1
        
    F2-111      SCI02 1112
(1) 23,
L1
   
    F2-112      SCI02 1112
(1) 24,
L1
   
    F2-113      SCI02 1112
(1) 22,
L1
   
    F2-114      SCI02 1112
(1) 21,
L1
   
    F2-115      SCI02 1112
(1) 20,
L1
   
    F2-116      SCI02 1112
(1) 19,
L1
   
    F2-213     SCI02 1122
(1) 6,
L1
    
    F2-214     SCI02 1122
(1) 7,
L1
    
    F2-215      SCI02 1112
(1) 31,
L1
   
    F2-216      SCI02 1112
(1) 32,
L1
   
ศุกร์    F2     SCI02 1132
(1) 2,
L1
    
     SCI02 1132
(1) 1,
L1
    
     SCI08 2002
(1) 8,
L1
    
     SCI08 2002
(1) 7,
L1
    
    F2-111      SCI02 1112
(1) 29,
L1
   
    F2-112      SCI02 1112
(1) 30,
L1
   
    F2-113      SCI02 1112
(1) 28,
L1
   
    F2-114      SCI02 1112
(1) 27,
L1
   
    F2-115      SCI02 1112
(1) 26,
L1
   
    F2-116      SCI02 1112
(1) 25,
L1
   
    F2-213  SCI02 1106
(1) 13,
L1
       
    F2-214  SCI02 1106
(1) 14,
L1
       
    F2-215  SCI02 1106
(1) 15,
L1
       
    F2-216  SCI02 1106
(1) 16,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.