ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2     3 ระหว่าง  30/1/2566 - 5/2/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F12      802310
(2) 3,
L1
    
      802310
(2) 1,
L1
    
      802310
(2) 2,
L1
    
    F12-105A      538319
(4) 1,
L1
     
    F12-107A 712204
(3) 1,
L1
 712204
(3) 1,
L1
   ประชุมกิจกรรมทันตแพทย์
() ,
BOOKING
อังคาร    F12  802310
(2) 1,
L1
  802310
(2) 2,
L1
    
    F12-105A   713207
(2) 1,
L1
  712206
(3) 1,
L1
    
    F12-107A   714301
(1) 1,
L1
 714301
(1) 1,
L1
  714302
(3) 1,
L1
    
       ประชุมกิจกรรมทันตแพทย์
() ,
BOOKING
พุธ    F12  802310
(2) 3,
L1
  712204
(3) 1,
L1
    
    F12-105A  716413
(1) 1,
L1
  715304
(3) 1,
L1
  พบนักศึกษา
() ,
BOOKING
    F12-107A  712205
(2) 1,
L1
 712205
(2) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
   
พฤหัสบดี    F12      712204
(3) 1,
L1
    
       102272
(1) 1,
L1
   
    F12-105A  711305
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
   
    F12-107A  716313
(1) 2,
L1
 
() ,
BOOKING
   
ศุกร์    F12-105A   715210
(2) 1,
L1
        
    F12-107A   716412
(2) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.