ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    F12      SCI09 2204
(1) 1,
L1
 
      SCI09 2204
(1) 2,
L1
 
    F12-201A      803315
(3) 1,
L1
 
อังคาร    F12  SCI09 2204
(1) 4,
L1
  SCI09 2204
(1) 6,
L1
 
  SCI09 2204
(1) 3,
L1
  SCI09 2204
(1) 5,
L1
 
    F12-105A 529206
(4) 1,
L1
     
 ENG29 2141
(3) 1,
L1
 ENG29 2141
(3) 1,
L1
     
    F12-201A  803315
(3) 2,
L1
     
    F12-219A  802307
(4) 1,
L1
  802307
(4) 2,
L1
 
พุธ    F12  SCI15 2113
(1) 1,
L1
  SCI09 2204
(1) 7,
L1
 
  SCI15 1102
(1) 1,
L1
     
    F12-105A
() ,
BOOKING
       
    F12-219A  802307
(4) 3,
L1
     
พฤหัสบดี    F12      SCI09 2204
(1) 8,
L1
 
       SCI02 2272
(1) 1,
L1
ศุกร์    F12-105A     
() ,
BOOKING
 
    F12-107A      114351
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.