ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2567  / 0 1     2 3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11      527343
(1) 1,
L1
 527343
(1) 2,
L1
  
    F11-306      ENG29 3144
(1) 1,
L1
  ENG29 3144
(1) 2,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
อังคาร    F11      527344
(1) 1,
L1
 527343
(1) 3,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
 
    F11-320        ENG31 2010
(3) 1,
L1
   
พุธ    F11  ENG39 3101
(5) 3,
L1
  539302
(5) 1,
L1
  ENG39 2002
(5) 3,
L1
 
  539302
(5) 3,
L1
  ENG39 3101
(5) 1,
L1
     
    F11-306          ENG29 3144
(1) 3,
L1
 
    F11-317      ENG28 2003
(1) 1,
L1
     
      ENG26 3901
(1) 1,
L1
     
    F11-320      ENG28 2003
(1) 1,
L1
     
      ENG26 3901
(1) 1,
L1
     
    F11-322        ENG25 4082
(3) 1,
L1
   
    F11-414      ENG25 4572
(3) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP  523419
(4) 1,
L1
         
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523331
(4) 2,
L1
  558404
(4) 1,
L1
  ENG23 3031
(4) 1,
L1
  ENG23 3031
(4) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F11  ENG39 2002
(5) 1,
L1
  539302
(5) 2,
L1
  ENG39 2002
(5) 2,
L1
 
      527344
(1) 2,
L1
     
      ENG39 3101
(5) 2,
L1
     
ศุกร์    F11  ENG39 2002
(5) 4,
L1
         
    F11-320      ENG31 2010
(3) 3,
L1
     
      ENG31 2010
(3) 2,
L1
     
เสาร์    F11-317           ENG60 2004
(7) 1,
L1
    F11-422.Software ENG23 2003
(2) 1,
L1
  ENG23 2003
(2) 2,
L1
    
 523203
(2) 1,
L1
  523203
(2) 2,
L1
    
อาทิตย์    F11-302 ENG62 1002
(4) 1,
L1
         
    F11-311      ENG60 3001
(7) 1,
L1
     
    F11-312A      ENG60 3001
(7) 1,
L1
     
    F11-317         ENG60 3010
(2) 1,
L1
  
    F11-321A-Micro      ENG60 3001
(7) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.