ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
พุธ    F11 527350
(1) 2,
L1
  ENG25 3410
(1) 4,
L1
  ENG39 3106
(5) 2,
L1
 
 ENG39 3106
(5) 1,
L1
  ENG25 3090
(3) 3,
L1
     
 539308
(5) 1,
L1
  ENG25 2400
(1) 1,
L1
     
    F11-301     539211
(1) 1,
L1
  539201
(5) 1,
L1
 
         ENG39 4216
(3) 1,
L1
 
         ENG39 2101
(4) 1,
L1
 
    F11-302         ENG62 2001
(4) 1,
L1
    F11-306,307,310         ENG25 2110
(3) 4,
L1
 
    F11-307     529291
(1) 1,
L1
     
    F11-317     529291
(1) 1,
L1
  ENG21 2006
(1) 1,
L1
 
    F11-320         529205
(1) 2,
L1
 
         ENG29 2114
(1) 2,
L1
 
    F11-322         ENG29 4133
(1) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP         ENG29 3932
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software 523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
     
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.