ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11        527351
(2) 1,
L1
  
    F11-306,307,310      ENG25 2110
(3) 2,
L1
  ENG25 2110
(3) 3,
L1
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 2,
L1
    F11-320          529205
(1) 1,
L1
          ENG29 2114
(1) 1,
L1
    F11-322      523232
(4) 1,
L1
 529403
(1) 1,
L1
 
อังคาร    F11 ENG38 2008
(2) 1,
L1
  533265
(1) 1,
L1
    
  527350
(1) 1,
L1
  ENG38 2008
(2) 2,
L1
   
   536310
(3) 1,
L1
  527351
(2) 2,
L1
    
      536310
(3) 2,
L1
    
    F11-301         ENG39 2102
(5) 1,
L1
 
          ENG39 2102
(5) 2,
L1
          539204
(5) 1,
L1
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 4,
L1
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 1,
L1
    F11-320  ENG29 2931
(1) 1,
L1
      ENG29 2112
(1) 1,
L1
          529203
(1) 1,
L1
    F11-321A-Micro          523274
(1) 1,
L1
    F11-322  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
  529403
(1) 2,
L1
  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
    
    F11-SEMINAR      537468
(4) 1,
L1
    
พุธ    F11 ENG35 4506
(2) 1,
L1
 533062
(1) 1,
L1
     
  527350
(1) 2,
L1
        
    F11-301  539309
(5) 2,
L1
  539211
(1) 1,
L1
 ENG39 2101
(4) 1,
L1
 
      539309
(5) 3,
L1
  ENG39 2101
(4) 2,
L1
          539308
(5) 2,
L1
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 5,
L1
    F11-307          529291
(1) 2,
L1
    F11-317          529291
(1) 2,
L1
    F11-320          529205
(1) 2,
L1
          ENG29 2114
(1) 2,
L1
    F11-321A-Micro      523274
(1) 2,
L1
    
    F11-322      523232
(4) 1,
L1
  529403
(1) 3,
L1
พฤหัสบดี    F11  533265
(1) 2,
L1
    539206
(5) 1,
L1
  
  536342
(1) 1,
L1
        
    F11-301  539308
(5) 1,
L1
   ENG39 2103
(5) 1,
L1
   
  539211
(1) 2,
L1
        
    F11-302         539309
(5) 1,
L1
 
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 6,
L1
    F11-307  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 1,
L1
    F11-310      536310
(3) 2,
L1
  536310
(3) 1,
L1
    F11-317  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 1,
L1
          ENG21 2006
(1) 1,
L1
    F11-321A-Micro      523372
(4) 1,
L1
  523274
(1) 3,
L1
          523372
(4) 1,
L1
    F11-322  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
    
  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
    
    F11-422.Software 538209
(2) 1,
L1
        
    F11115      533374
(4) 1,
L1
   
ศุกร์    F11  527350
(1) 3,
L1
        
  539206
(5) 2,
L1
        
    F11-301  ENG39 2103
(5) 2,
L1
      539308
(5) 3,
L1
    F11-302      539307
(5) 1,
L1
    
    F11-306  585311
(3) 1,
L1
        
    F11-306,307,310  ENG25 2110
(3) 1,
L1
      ENG25 2110
(3) 7,
L1
    F11-317  ENG21 2006
(1) 2,
L1
  529294
(1) 1,
L1
    
    F11-320      ENG29 2931
(1) 2,
L1
  ENG29 2931
(1) 3,
L1
    F11-322          529403
(1) 4,
L1
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
        
เสาร์    F11      551361
(8) 2,
L1
   
      558303
(8) 2,
L1
    
      551361
(8) 1,
L1
   
      558303
(8) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.