ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
อังคาร    F11 ENG38 2008
(2) 1,
L1
  536310
(3) 2,
L1
    
  527350
(1) 1,
L1
  533265
(1) 1,
L1
    
   536310
(3) 1,
L1
  527351
(2) 2,
L1
    
      ENG38 2008
(2) 2,
L1
   
    F11-301         ENG39 2102
(5) 1,
L1
 
          ENG39 2102
(5) 2,
L1
          539204
(5) 1,
L1
    F11-306,307,310          ENG25 2110
(3) 4,
L1
    F11-317,307          ENG24 2070
(1) 1,
L1
    F11-320  ENG29 2931
(1) 1,
L1
      529203
(1) 1,
L1
          ENG29 2112
(1) 1,
L1
    F11-321A-Micro          523274
(1) 1,
L1
    F11-322  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
  529403
(1) 2,
L1
  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
    
    F11-421.MicroP          523274
(1) 1,
L1
    F11-422.Software  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
    
  523211
(4) 1,
L1
  523211
(4) 2,
L1
    
    F11-SEMINAR      537468
(4) 1,
L1
    
 
พุธ
 
 
-
 
            
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.