ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    F11      527446
(4) 1,
L1
       
    F11-301    539422
(4) 1,
L1
      ENG20 1010
(1) 11,
L1
  
          539402
(2) 1,
L1
  
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
    
    F11-310          ENG20 1010
(1) 10,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
  
    F11-330   527317
(4) 1,
L1
  527343
(1) 1,
L1
 527343
(1) 2,
L1
   
    F11-331          ENG20 1010
(1) 5,
L1
  
    F11-421.MicroP   523271
(4) 2,
L1
          
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
     
    F11115          ENG20 1010
(1) 15,
L1
  
อังคาร    F11     527446
(4) 1,
L1
         
    F11-301          539402
(2) 1,
L1
  
    F11-306        529303
(1) 2,
L1
    
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
  
    F11-330         527402
(1) 1,
L1
   
         527343
(1) 3,
L1
   
    F11-421.MicroP  523331
(4) 2,
L1
  539301
(1) 1,
L1
      
      527344
(1) 1,
L1
      
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523419
(4) 1,
L1
      
พุธ    F11      539305
(4) 1,
L1
  ENG39 2002
(5) 2,
L1
  
      527446
(4) 1,
L1
       
      539302
(5) 1,
L1
      
    F11-302   539423
(4) 1,
L1
          
    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
  
    F11-330 527317
(4) 1,
L1
            
    F11-421.MicroP  ENG23 3017
(4) 1,
L1
  ENG23 3017
(4) 1,
L1
      
    F11-422.Software   523271
(4) 2,
L1
  523203
(2) 2,
L1
     
    F11-423.Network          551466
(4) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F11     527446
(4) 1,
L1
 539302
(5) 2,
L1
  ENG39 2002
(5) 3,
L1
  
    F11-301  539202
(5) 1,
L1
  539422
(4) 1,
L1
      
    F11-302   539423
(4) 1,
L1
          
    F11-317      529294
(1) 5,
L1
      
    F11-421.MicroP      527344
(1) 2,
L1
      
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523331
(4) 2,
L1
      
ศุกร์    F11  539302
(5) 3,
L1
          
    F11-301      539402
(2) 2,
L1
  539402
(2) 2,
L1
  
    F11-302      539427
(4) 1,
L1
      
    F11-306      529303
(1) 3,
L1
      
เสาร์    F11      539401
(1) 1,
L1
  539403
(1) 1,
L1
  
    F11-317           ENG60 2004
(7) 1,
L1
 
    F11-423.Network      558404
(4) 1,
L1
     
    สัมมนาวิศวพัฒน์2 525401
(3) 1,
L1
  525401
(3) 1,
L1
        
อาทิตย์    F11           558405
(4) 1,
L1
    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.