ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11     533451
(4) 1,
L1
 533451
(4) 2,
L1
  
         551156
(4) 1,
L1
 
    F11-310         529435
(1) 1,
L1
 
    F11-320     529203
(1) 1,
L1
   536210
(3) 4,
L1
    F11-421.MicroP     529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422 523232
(4) 3,
L1
  523232
(4) 4,
L1
   523332
(4) 2,
L1
 523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 2,
L1
   523332
(4) 1,
L1
          523332
(4) 2,
L1
          523332
(4) 1,
L1
อังคาร    F11  527206
(1) 1,
L1
 539307
(4) 1,
L1
   551156
(4) 2,
L1
 
    F11-310         529435
(1) 2,
L1
 
    F11-320         536210
(3) 1,
L1
 
    F11-422 523232
(4) 3,
L1
  523232
(4) 4,
L1
   523332
(4) 1,
L1
 523232
(4) 1,
L1
   523232
(4) 2,
L1
    523332
(4) 1,
L1
 
พุธ    F11         551262
(8) 1,
L1
    F11-320         536210
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP         529207
(3) 3,
L1
 
    F11-422     523332
(4) 2,
L1
     
     523332
(4) 2,
L1
      
พฤหัสบดี    F11 533379
(1) 2,
L1
  533379
(1) 3,
L1
 533379
(1) 1,
L1
  
         551156
(4) 3,
L1
 
    F11-317     529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320     529203
(1) 2,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP     523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
    F11-423     523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 4,
L1
 
ศุกร์    F11 539202
(5) 1,
L1
  539202
(5) 2,
L1
  551262
(8) 1,
L1
    F11-310 529435
(1) 3,
L1
  529435
(1) 4,
L1
     
    F11-317     529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320     529203
(1) 3,
L1
     
    F11-421.MicroP 529302
(3) 1,
L1
  529302
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1
 
    F11-422 523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
      
 523354
(4) 1,
L1
   523354
(4) 2,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.