ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
พุธ    F11 533264
(1) 3,
L1
  536341
(1) 2,
L1
     
     525401
(3) 2,
L1
     
     535209
(2) 2,
L1
      
     536342
(1) 2,
L1
     
       527308
(1) 3,
L1
   
        535209
(2) 3,
L1
   
    F11-301     539204
(1) 2,
L1
     
     539211
(1) 2,
L1
     
    F11-306         529299
(1) 3,
L1
 
    F11-307 529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 4,
L1
 
    F11-310         529435
(1) 4,
L1
 
    F11-317 529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 4,
L1
 
    F11-320         536210
(3) 1,
L1
 
    F11-413     533422
(4) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP     523211
(4) 2,
L1
  523274
(1) 1,
L1
 
     523211
(4) 2,
L1
     
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
    
  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
    
    F11-423.Network         551341
(1) 3,
L1
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.