ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2     3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11-306          529303
(1) 1,
L1
 
          529303
(1) 1,
L1
 
    F11-317      529298
(1) 1,
L1
     
    F11-320      529203
(1) 1,
L1
  529203
(1) 2,
L1
 
    F11-322  529403
(1) 1,
L1
  529403
(1) 2,
L1
     
    F11-326.Measure        527206
(1) 1,
L1
   
    F11-421.MicroP      529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
     
  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
     
อังคาร    F11-306          529304
(1) 1,
L1
 
    F11-317          585205
(3) 1,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
 
    F11-322      529403
(1) 3,
L1
     
    F11-326.Measure  527206
(1) 2,
L1
  523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 4,
L1
 
    F11-421.MicroP      523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 2,
L1
  523232
(4) 2,
L1
   523332
(4) 1,
L1
 
    F11-423.Network          551402
(4) 2,
L1
พุธ    F11-311          529434
(1) 5,
L1
 
    F11-317          529298
(1) 2,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-322      529403
(1) 4,
L1
     
    F11-326.Measure  527206
(1) 3,
L1
         
    F11-413          529434
(1) 5,
L1
 
    F11-414          529434
(1) 5,
L1
 
    F11-421.MicroP      539301
(1) 1,
L1
  523274
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 3,
L1
  523332
(4) 2,
L1
    523332
(4) 3,
L1
 
พฤหัสบดี    F11-311  529434
(1) 1,
L1
      529434
(1) 2,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529298
(1) 3,
L1
 
    F11-320      529203
(1) 3,
L1
  536210
(3) 5,
L1
 
    F11-413  529434
(1) 1,
L1
      529434
(1) 2,
L1
 
    F11-414  529434
(1) 1,
L1
      529434
(1) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP  529302
(3) 1,
L1
  529207
(3) 3,
L1
  529302
(3) 2,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 3,
L1
  523203
(2) 1,
L1
    
      523497
(4) 1,
L1
    
ศุกร์    F11      529295
(1) 1,
L1
     
    F11-311  529434
(1) 4,
L1
  529434
(1) 3,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320          539204
(1) 1,
L1
 
          539211
(1) 1,
L1
 
    F11-326.Measure  527206
(1) 4,
L1
         
    F11-413  529434
(1) 4,
L1
  529434
(1) 3,
L1
     
    F11-414  529434
(1) 4,
L1
  529434
(1) 3,
L1
     
    F11-421.MicroP  529302
(3) 4,
L1
  529302
(3) 3,
L1
     
    F11-422.Software   523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
 523354
(4) 3,
L1
    
เสาร์    F11-323A      527418
(4) 1,
L1
    
    F11-423.Network 551402
(4) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.