ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/4/2567 - 28/4/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    CPE17      575825
(4) 1,
L2
       
    EE14 ชั้น 4 576729
(4) 1,
L2
          
    ห้องประชุมสาขาC1 571381
(5) 2,
L2
   573614
(4) 2,
L3
      
 573716
(4) 1,
L2
   573614
(4) 1,
L2
      
    อาคารวิชาการ 1 574503
(4) 1,
L2
    521617
(4) 1,
L2
     
 575571
(4) 2,
L2
  214495
(4) 1,
L1
      
  571325
(4) 1,
L2
  571341
(5) 1,
L2
      
   574529
(4) 1,
L2
  571382
(5) 1,
L2
    
   576721
(4) 3,
L2
     582318
(5) 1,
L1
    
อังคาร    EE11 576754
(4) 1,
L2
  576618
(4) 2,
L2
     
    ห้องประชุมพอลิเมอร์      583311
(1) 1,
L1
      
    ห้องประชุมสาขาC1 573655
(4) 1,
L2
  571364
(3) 1,
L2
      
  571317
(4) 1,
L2
          
   IST50 7010
(2) 3,
L2
          
   IST50 7010
(2) 2,
L2
          
    อาคารวิชาการ 1 574503
(4) 1,
L2
   575582
(2) 2,
L2
    535601
(4) 2,
L41
 574536
(4) 1,
L2
 535307
(2) 1,
L1
  521751
(4) 1,
L3
 535402
(4) 1,
L1
  
  574584
(1) 1,
L2
  576732
(4) 1,
L2
  ENG35 4011
(1) 1,
L1
  
  574583
(1) 1,
L2
    527348
(4) 1,
L1
     
  576712
(4) 1,
L2
    559402
(2) 1,
L1
     
  574585
(1) 1,
L2
          
  574586
(1) 1,
L2
          
   521632
(4) 1,
L2
          
   524341
(4) 1,
L1
          
   574529
(4) 1,
L2
          
พุธ    CPE17      575582
(2) 3,
L2
       
    EE11 576728
(4) 1,
L2
          
    ME24      525617
(4) 1,
L2
     
    ห้องประชุมสาขาC1  571012
(1) 1,
L3
  573717
(4) 2,
L2
       
  571013
(1) 1,
L3
  571383
(5) 2,
L2
      
   573717
(4) 2,
L2
          
    อาคารวิชาการ 1 571381
(5) 1,
L2
 535453
(4) 1,
L1
     
 525693
(4) 1,
L2
  521717
(4) 1,
L3
     
 525209
(2) 1,
L1
  576721
(4) 1,
L2
      
 575572
(4) 2,
L2
  576721
(4) 2,
L2
      
 574536
(4) 1,
L2
    571384
(5) 1,
L2
    
  585206
(3) 1,
L1
  571384
(5) 2,
L2
    
  576713
(4) 1,
L2
     582318
(5) 1,
L1
    
   571341
(5) 1,
L2
          
พฤหัสบดี    CPE17   575825
(4) 1,
L2
          
    EE11      576603
(1) 1,
L2
        
    ห้องประชุมสาขาC1  571317
(4) 1,
L2
  571383
(5) 2,
L2
     
    อาคารวิชาการ 1   576721
(4) 3,
L2
  585208
(2) 1,
L1
 535725
(4) 2,
L41
  
   521632
(4) 1,
L2
          
   524341
(4) 1,
L1
          
ศุกร์    EE11      576725
(4) 1,
L2
     
    ห้องประชุมสาขาC1 571383
(5) 2,
L2
          
  573614
(4) 1,
L2
           
  573614
(4) 2,
L3
           
    อาคารวิชาการ 1 574537
(3) 1,
L2
   527348
(4) 1,
L1
   535403
(2) 1,
L1
  
      571421
(60) 1,
L3
      
      521724
(4) 1,
L3
     
เสาร์    ห้องประชุมสาขาC1  573716
(4) 2,
L2
  573716
(4) 2,
L2
      
      528415
(3) 1,
L1
      
    อาคารวิชาการ 1  535404
(2) 1,
L1
  1131012
(2) 1,
L41
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.