ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารรัฐสีมาคุณากร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B6101-A      537403
(3) 1,
L1
      
    B6102-A ENG29 3251
(4) 1,
L1
    522378
(2) 1,
L1
     
 529412
(4) 1,
L1
            
    B6103-A ENG29 3213
(4) 1,
L1
 335341
(3) 1,
L1
  525362
(4) 1,
L1
     
 529433
(4) 1,
L1
            
    B6104-A   802403
(4) 1,
L1
  802303
(3) 4,
L1
   IST30 1501
(3) 1,
L1
    
      802303
(3) 1,
L1
       
      802303
(3) 2,
L1
       
      802303
(3) 3,
L1
       
    B6105-A   529201
(4) 1,
L1
          
    B6106-A      803312
(2) 1,
L1
     
    B6107-A   803402
(3) 1,
L1
  803402
(3) 1,
L1
      
   803402
(3) 2,
L1
          
    B6108-A  1102162
(3) 1,
L1
  559309
(3) 2,
L1
      
    B6109-A   529201
(4) 2,
L1
      551241
(3) 2,
L1
  
    B6110-Aต้อนรับนักเรียน
() ,
BOOKING
          
    B6501-A SCI02 1115
(4) 1,
L1
 ENG25 2020
(3) 1,
L1
          
    B6502-A  1101011
(3) 2,
L41
  245202
(4) 1,
L1
     
  1101011
(3) 1,
L1
          
    B6503-A  1101011
(3) 2,
L41
    ENG39 3101
(5) 2,
L1
     
  1101011
(3) 1,
L1
    539302
(5) 1,
L1
     
        539302
(5) 2,
L1
     
        ENG39 3101
(5) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 01 536313
(2) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 8,
L1
 IST20 1005
(4) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 02      IST20 1002
(1) 2,
L1
  IST20 1002
(1) 9,
L1
 IST20 1005
(4) 2,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 03      IST20 1002
(1) 3,
L1
  IST20 1002
(1) 10,
L1
 IST20 1005
(4) 3,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 04      IST20 1002
(1) 4,
L1
  IST20 1002
(1) 11,
L1
 IST20 1005
(4) 4,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 05      IST20 1002
(1) 5,
L1
  IST20 1002
(1) 12,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 06   521364
(3) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 6,
L1
  IST20 1002
(1) 13,
L1
 524532
(3) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 07      IST20 1002
(1) 7,
L1
  IST20 1002
(1) 14,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 08         IST20 1002
(1) 15,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 09      335351
(4) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 16,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 10      114353
(3) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 17,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 11         IST20 1002
(1) 18,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 12         IST20 1002
(1) 19,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 13         IST20 1002
(1) 20,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 14         IST20 1002
(1) 21,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 15         IST20 1002
(1) 22,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 16 585301
(4) 1,
L1
    521343
(4) 1,
L1
     
 525305
(4) 1,
L1
            
    DIGITAL TECH LAB 17        ENG21 3006
(3) 1,
L1
    
อังคาร    B6101-A   533021
(4) 1,
L1
  IST60 2501
(3) 1,
L1
     
    B6102-A  533042
(3) 1,
L1
  803402
(3) 2,
L1
 ENG22 2005
(2) 2,
L1
     
  ENG33 0402
(3) 1,
L1
     ENG22 2005
(2) 1,
L1
     
         522264
(2) 1,
L1
     
    B6103-A   534300
(3) 1,
L1
  521424
(3) 1,
L1
  ENG39 2101
(4) 1,
L1
  
   534300
(3) 2,
L1
      539201
(5) 1,
L1
  
    B6104-A 539205
(4) 1,
L1
 IST30 1501
(3) 3,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  ENG21 3004
(3) 1,
L1
 IST30 1501
(3) 2,
L1
    
  539306
(4) 1,
L1
          
  ENG39 3001
(4) 1,
L1
          
    B6105-A   533328
(4) 1,
L1
  529201
(4) 1,
L1
       
    B6106-A   802302
(3) 1,
L1
  ENG35 4503
(2) 1,
L1
     
   802302
(3) 2,
L1
          
   802302
(3) 3,
L1
          
   802302
(3) 4,
L1
          
    B6107-A  1101071
(3) 1,
L1
  715404
(3) 8,
L1
       
      715404
(3) 6,
L1
       
      715404
(3) 7,
L1
       
      715404
(3) 9,
L1
       
      715404
(3) 5,
L1
       
      715404
(3) 1,
L1
       
      715404
(3) 10,
L1
       
      715404
(3) 11,
L1
       
      715404
(3) 12,
L1
       
      715404
(3) 13,
L1
       
      715404
(3) 14,
L1
       
      715404
(3) 15,
L1
       
      715404
(3) 16,
L1
       
      715404
(3) 17,
L1
       
      715404
(3) 18,
L1
       
      715404
(3) 19,
L1
       
      715404
(3) 2,
L1
       
      715404
(3) 20,
L1
       
      715404
(3) 3,
L1
       
      715404
(3) 4,
L1
       
    B6108-A ENG23 2075
(4) 1,
L1
 ENG23 2075
(4) 2,
L1
  ENG35 2001
(2) 1,
L1
 ENG35 3040
(2) 1,
L1
  
    B6109-A   ENG31 2010
(3) 1,
L1
      551241
(3) 3,
L1
  
    B6110-A   ENG33 6004
(2) 1,
L1
  524611
(4) 1,
L2
       
    B6501-A   SCI05 1101
(4) 1,
L1
          
    B6502-A ENG35 2002
(4) 1,
L1
  559402
(2) 1,
L1
      
    B6503-A   ENG39 2002
(5) 3,
L1
  803312
(2) 2,
L1
     
   ENG39 2002
(5) 2,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 01 IST20 1002
(1) 23,
L1
 IST20 1002
(1) 25,
L1
  802302
(3) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 26,
L1
    
      802302
(3) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 02 IST20 1002
(1) 24,
L1
       IST20 1002
(1) 27,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 03   576602
(4) 1,
L2
     IST20 1002
(1) 28,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 04         IST20 1002
(1) 29,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 05         IST20 1002
(1) 30,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 06   521364
(3) 1,
L1
  ENG21 2007
(4) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 31,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 07         IST20 1002
(1) 32,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 08  IAT31 2322
(3) 1,
L1
     IST20 1002
(1) 33,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 09         IST20 1002
(1) 34,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 10         IST20 1002
(1) 35,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 11 1101101
(3) 1,
L1
  1101102
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 12 522209
(4) 1,
L1
  1101172
(3) 1,
L1
 ENG22 2005
(2) 2,
L1
  
 1101171
(3) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 13 1101191
(3) 1,
L1
  1101192
(3) 1,
L1
 ENG22 2005
(2) 1,
L1
  
          522264
(2) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 14      525306
(2) 1,
L1
     
      537404
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15 1101171
(3) 2,
L1
  1101172
(3) 2,
L1
     
 522209
(4) 1,
L1
  522209
(4) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 16       802401
(2) 1,
L1
 572604
(1) 1,
L2
  
       617412
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 17       802401
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 18      585401
(2) 1,
L1
     
    สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิตัล  224324
(3) 1,
L1
          
    ห้องสีมาดิจิตอล   573613
(4) 1,
L2
          
พุธ    B6101-A   ENG32 3301
(4) 1,
L1
  1101253
(2) 1,
L1
  539303
(5) 1,
L1
  
          ENG39 3102
(5) 1,
L1
  
    B6102-A   ENG25 4011
(3) 1,
L1
  1101103
(2) 1,
L1
      
    B6103-A 529433
(4) 1,
L1
    1101173
(2) 1,
L1
      
 ENG29 3213
(4) 1,
L1
            
    B6104-A  1102141
(3) 1,
L1
 IST30 1501
(3) 3,
L1
 1101193
(2) 1,
L1
  IST30 1501
(3) 1,
L1
    
    B6105-A  1102163
(2) 1,
L1
  802316
(3) 1,
L1
      
    B6106-A 529412
(4) 1,
L1
    1101303
(2) 1,
L1
      
 ENG29 3251
(4) 1,
L1
            
    B6107-A ENG23 2075
(4) 1,
L1
 ENG23 2075
(4) 2,
L1
  539422
(4) 1,
L1
   535402
(4) 1,
L1
  
    B6108-A  803303
(3) 1,
L1
  1102161
(3) 1,
L1
      
    B6109-A   538310
(4) 1,
L1
  526311
(3) 1,
L1
      
    B6110-A   582412
(4) 1,
L1
  1101072
(3) 1,
L1
      
    B6501-A  1101012
(3) 2,
L41
          
  1101012
(3) 1,
L1
          
    B6502-A  1101042
(3) 1,
L1
  803403
(3) 1,
L1
      
    B6503-A 525315
(4) 1,
L1
 ENG31 2101
(1) 1,
L1
          
 ENG25 3030
(4) 1,
L1
            
    DIGITAL TECH LAB 01 IST20 1002
(1) 36,
L1
 IST20 1002
(1) 40,
L1
  IST20 1002
(1) 41,
L1
   524208
(2) 1,
L1
  
   IST20 1002
(1) 39,
L1
      ENG24 2050
(2) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 02 IST20 1002
(1) 37,
L1
    IST20 1002
(1) 42,
L1
   IST20 1002
(1) 84,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 03 IST20 1002
(1) 38,
L1
 525481
(2) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 43,
L1
   IST20 1002
(1) 85,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 04  528412
(1) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 44,
L1
   IST20 1002
(1) 86,
L1
   
          IST20 1002
(1) 87,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 05      IST20 1002
(1) 45,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 06      802401
(2) 4,
L1
  IST20 1002
(1) 88,
L1
   
      802401
(2) 3,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 07  522362
(4) 1,
L1
  ENG25 2140
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 08  522362
(4) 2,
L1
  ENG25 2140
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 09    ENG31 2101
(1) 1,
L1
  ENG25 2140
(2) 3,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 10    ENG31 2101
(1) 1,
L1
  529422
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 11      ENG85 2140
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 12      ENG25 2140
(2) 6,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 13      ENG25 2140
(2) 4,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 14      ENG25 2140
(2) 5,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15 1101401
(3) 1,
L1
  528412
(1) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 16 525305
(4) 1,
L1
            
 585301
(4) 1,
L1
            
    DIGITAL TECH LAB 17   539423
(4) 1,
L1
          
พฤหัสบดี    B6101-A   802301
(2) 1,
L1
      ENG39 3001
(4) 1,
L1
  
          539306
(4) 1,
L1
  
    B6102-A   SCI08 2001
(4) 1,
L1
          
    B6103-A 571101
(6) 1,
L2
  1102142
(3) 1,
L1
      
    B6104-A  1101073
(2) 1,
L1
 IST30 1501
(3) 3,
L1
 802303
(3) 1,
L1
  IST30 1501
(3) 2,
L1
    
      802303
(3) 2,
L1
      
    B6105-A  214261
(3) 1,
L1
  ENG35 2003
(2) 1,
L1
 ENG21 3004
(3) 1,
L1
     
    B6106-A   211221
(3) 1,
L1
          
    B6107-A   ENG35 2005
(2) 1,
L1
  ENG35 4571
(2) 1,
L1
     
   ENG35 2005
(2) 2,
L1
          
    B6108-A 803304
(2) 1,
L1
 803302
(2) 1,
L1
  803403
(3) 2,
L1
      
 803304
(2) 2,
L1
            
    B6109-A 522368
(4) 1,
L1
  1101222
(3) 1,
L1
      
    B6110-A  1101221
(3) 1,
L1
          
    B6501-A SCI02 1115
(4) 1,
L1
 527247
(4) 1,
L1
  SCI05 1101
(4) 1,
L1
       
    B6502-A  533348
(1) 1,
L1
  245201
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
  
  533348
(1) 2,
L1
          
    B6503-A   ENG24 2010
(3) 1,
L1
  523271
(4) 1,
L1
       
   524204
(3) 1,
L1
  ENG23 2071
(4) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 01 IST20 1002
(1) 46,
L1
 IST20 1002
(1) 53,
L1
  IST20 1002
(1) 62,
L1
   IST20 1002
(1) 89,
L1
 533304
(1) 1,
L1
    DIGITAL TECH LAB 02 IST20 1002
(1) 48,
L1
 IST20 1002
(1) 54,
L1
  IST20 1002
(1) 63,
L1
   IST20 1002
(1) 90,
L1
 533304
(1) 2,
L1
 IST20 1002
(1) 47,
L1
            
    DIGITAL TECH LAB 03   IST20 1002
(1) 55,
L1
  IST20 1002
(1) 64,
L1
  ENG23 2001
(2) 3,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 04 IST20 1002
(1) 49,
L1
 IST20 1002
(1) 56,
L1
  802302
(3) 3,
L1
 ENG23 2001
(2) 4,
L1
   
      802302
(3) 4,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 05 IST20 1002
(1) 50,
L1
 IST20 1002
(1) 57,
L1
     ENG23 2001
(2) 5,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 06 IST20 1002
(1) 51,
L1
 IST20 1002
(1) 58,
L1
  524532
(3) 1,
L1
  ENG23 2001
(2) 6,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 07 IST20 1002
(1) 52,
L1
 IST20 1002
(1) 59,
L1
     ENG23 2001
(2) 7,
L1
   
   IST20 1002
(1) 60,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 08      ENG29 2151
(2) 1,
L1
 ENG23 2001
(2) 8,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 09   IST20 1002
(1) 61,
L1
  ENG29 2151
(2) 2,
L1
 ENG23 2001
(2) 9,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 10  ENG32 3307
(3) 1,
L1
     ENG23 2001
(2) 10,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 11  523313
(4) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 1,
L1
 ENG23 2001
(2) 2,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 12 ENG25 2070
(2) 3,
L1
  1101202
(3) 2,
L1
 ENG23 2001
(2) 1,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 13  1101201
(3) 1,
L1
  1101202
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 14 1101141
(3) 1,
L1
  1101142
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15 ENG25 2070
(2) 4,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 16  1101201
(3) 2,
L1
      551161
(4) 1,
L1
    DIGITAL TECH LAB 18 211322
(4) 1,
L1
  211322
(4) 1,
L1
      
    ห้องสีมาดิจิตอล   573613
(4) 1,
L2
          
ศุกร์    B6101-Aอบรมของ F7
() ,
BOOKING

() ,
BOOKING
       
    B6102-A  522388
(4) 1,
L1
 1101143
(2) 1,
L1
      
    B6103-Aประชุมศูนย์นวัตกรรม
() ,
BOOKING
  1102143
(2) 1,
L1
       
      224224
(3) 1,
L1
      
    B6104-A  802303
(3) 3,
L1
  1101203
(2) 1,
L1
      
  802303
(3) 4,
L1
          
    B6105-A   582412
(4) 1,
L1
  802305
(2) 2,
L1
       
    B6106-A  559306
(6) 1,
L1
  559306
(6) 1,
L1
      
    B6107-A ENG35 4522
(2) 1,
L1
  ENG35 2011
(1) 1,
L1
  551242
(3) 2,
L1
  
    B6108-A 803302
(2) 2,
L1
 802403
(4) 1,
L1
  1101403
(2) 1,
L1
      
    B6109-A      ENG35 4504
(2) 1,
L1
     
    B6110-A      1101223
(2) 1,
L1
      
    B6501-A SCI03 1001
(4) 8,
L1
 SCI03 1001
(4) 7,
L1
สัมมนาของศูนย์นวัตกรรม
() ,
BOOKING
     
    B6502-A  525313
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
      
  ENG25 3020
(3) 1,
L1
          
    B6503-A
() ,
BOOKING
 524204
(3) 1,
L1
   
          ENG24 2010
(3) 1,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 01      IST20 1002
(1) 65,
L1
   IST20 1002
(1) 69,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 02 ENG25 2140
(2) 7,
L1
  IST20 1002
(1) 66,
L1
   IST20 1002
(1) 70,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 03 ENG25 2140
(2) 8,
L1
  1101013
(2) 6,
L1
  IST20 1002
(1) 71,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 04 ENG39 2001
(2) 2,
L1
  1101013
(2) 7,
L1
  IST20 1002
(1) 72,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 05 ENG39 2001
(2) 1,
L1
  1101013
(2) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 73,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 06 ENG25 2070
(2) 1,
L1
  1101013
(2) 2,
L1
  IST20 1002
(1) 74,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 07 ENG25 2070
(2) 2,
L1
  1101013
(2) 3,
L1
  IST20 1002
(1) 75,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 08      1101013
(2) 4,
L1
  IST20 1002
(1) 76,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 09      1101013
(2) 5,
L1
  IST20 1002
(1) 77,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 10  ENG32 3307
(3) 2,
L1
  IST20 1002
(1) 67,
L1
   IST20 1002
(1) 78,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 11          IST20 1002
(1) 79,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 12  522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 80,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 13  522369
(4) 2,
L1
  522369
(4) 2,
L1
  IST20 1002
(1) 81,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 14      1101013
(2) 8,
L41
  IST20 1002
(1) 82,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 15 1101402
(3) 1,
L1
  IST20 1002
(1) 68,
L1
   IST20 1002
(1) 83,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 16  IAT32 5601
(3) 1,
L2
          
  332571
(3) 1,
L2
          
    DIGITAL TECH LAB 18  211321
(4) 1,
L1
  211321
(4) 1,
L1
     
เสาร์    B6101-A  1131181
(2) 1,
L2
  1131112
(3) 1,
L2
  559403
(6) 1,
L1
  
    B6102-A 554681
(4) 1,
L3
  554702
(20) 1,
L2
     
    B6103-A 554642
(4) 1,
L2
          
    B6104-A  1101073
(2) 1,
L1
  1131172
(3) 1,
L2
    ENG60 3010
(2) 1,
L1
  
    B6105-A  1131111
(3) 1,
L2
  554643
(4) 1,
L2
    559303
(4) 2,
L1
    B6106-A      1131182
(3) 1,
L2
      
    B6107-A  551242
(3) 1,
L1
  1101403
(2) 1,
L1
      
    B6108-A 
() ,
BOOKING
      
    B6109-A  551241
(3) 1,
L1
  559304
(1) 1,
L1
      
    B6110-A   559203
(2) 1,
L1
  1101223
(2) 1,
L1
 559309
(3) 1,
L1
   
    B6501-Aเรียนดิจิเทค
() ,
BOOKING
  ENG51 0502
(1) 5,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 1,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 3,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 2,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 4,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 6,
L1
    
    B6502-A 559101
(4) 1,
L1
    ENG60 1009
(2) 1,
L1
        
      ENG62 1008
(2) 1,
L1
        
    B6503-A 559301
(4) 1,
L1
 559303
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
     
    DIGITAL TECH LAB 01  522363
(1) 1,
L1
  522363
(1) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 02 559433
(4) 1,
L1
   ENG62 1008
(2) 1,
L1
     
       ENG60 1009
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03 559433
(4) 1,
L1
   ENG62 1008
(2) 1,
L1
     
       ENG60 1009
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 05      ENG51 0502
(1) 1,
L1
    
      ENG51 0501
(1) 1,
L1
    
      ENG51 0505
(1) 1,
L1
    
      ENG51 0504
(1) 1,
L1
    
      ENG51 0503
(2) 1,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 06      558301
(8) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 07      ENG51 0505
(1) 2,
L1
    
      ENG51 0504
(1) 2,
L1
    
      ENG51 0503
(2) 2,
L1
    
      ENG51 0501
(1) 2,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 2,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 08      ENG51 0505
(1) 3,
L1
    
      ENG51 0501
(1) 3,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 3,
L1
    
      ENG51 0503
(2) 3,
L1
    
      ENG51 0504
(1) 3,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 09      ENG51 0501
(1) 4,
L1
    
      ENG51 0503
(2) 4,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 4,
L1
    
      ENG51 0505
(1) 4,
L1
    
      ENG51 0504
(1) 4,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 10      ENG51 0505
(1) 5,
L1
    
      ENG51 0504
(1) 5,
L1
    
      ENG51 0503
(2) 5,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 5,
L1
    
      ENG51 0501
(1) 5,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 11       ENG60 1009
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 12      559402
(2) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 13      ENG51 0501
(1) 6,
L1
    
      ENG51 0504
(1) 6,
L1
    
      ENG51 0502
(1) 6,
L1
    
      ENG51 0505
(1) 6,
L1
    
      ENG51 0503
(2) 6,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 18  522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
      
อาทิตย์    B6101-A  559403
(6) 1,
L1
          
    B6102-A      554633
(4) 1,
L2
     
    B6103-A 554638
(4) 1,
L2
          
    B6104-A 554604
(4) 1,
L2
  554605
(3) 1,
L2
     
    B6105-A 554670
(5) 1,
L2
  554639
(4) 1,
L2
    559303
(4) 2,
L1
    B6108-A 559204
(4) 1,
L1
  1102163
(2) 1,
L1
      
    B6109-A   559303
(4) 1,
L1
          
    B6110-A 559301
(4) 1,
L1
   559311
(1) 1,
L1
         
    B6501-A ENG51 0502
(1) 6,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 1,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 2,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 3,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 4,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 5,
L1
    
    B6502-A 559102
(4) 1,
L1
  559101
(4) 1,
L1
       
    B6503-A
() ,
BOOKING
     
    DIGITAL TECH LAB 01 551364
(8) 2,
L1
  551364
(8) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 02  551752
(6) 1,
L2
  551752
(6) 1,
L2
     
    DIGITAL TECH LAB 04      559202
(4) 1,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 05 ENG51 0501
(1) 1,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 1,
L1
    
 ENG51 0505
(1) 1,
L1
    
 ENG51 0504
(1) 1,
L1
    
 ENG51 0503
(2) 1,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 07 ENG51 0503
(2) 2,
L1
    
 ENG51 0504
(1) 2,
L1
    
 ENG51 0501
(1) 2,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 2,
L1
    
 ENG51 0505
(1) 2,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 08 ENG51 0503
(2) 3,
L1
    
 ENG51 0501
(1) 3,
L1
    
 ENG51 0505
(1) 3,
L1
    
 ENG51 0504
(1) 3,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 3,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 09 ENG51 0502
(1) 4,
L1
    
 ENG51 0503
(2) 4,
L1
    
 ENG51 0501
(1) 4,
L1
    
 ENG51 0504
(1) 4,
L1
    
 ENG51 0505
(1) 4,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 10 ENG51 0504
(1) 5,
L1
    
 ENG51 0505
(1) 5,
L1
    
 ENG51 0503
(2) 5,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 5,
L1
    
 ENG51 0501
(1) 5,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 13 ENG51 0504
(1) 6,
L1
    
 ENG51 0503
(2) 6,
L1
    
 ENG51 0502
(1) 6,
L1
    
 ENG51 0501
(1) 6,
L1
    
 ENG51 0505
(1) 6,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 16      559202
(4) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.