ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11   527305
(4) 1,
L1
      551341
(1) 1,
L1
    F11-301  539403
(1) 1,
L1
        
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
    
    F11-421.MicroP      539301
(1) 1,
L1
  523455
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software        523497
(4) 1,
L1
   
    F11-502A (ชั้น5)   617502
(4) 1,
L2
        
อังคาร    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
    F11-320         536210
(3) 1,
L1
 
    F11-330      527402
(1) 1,
L1
    
    F11-420      525401
(3) 1,
L1
    
    F11-421.MicroP          523371
(4) 1,
L1
    F11-422.Software      523497
(4) 1,
L1
   523331
(4) 1,
L1
 
    F11-423.Network         535203
(2) 1,
L1
 535203
(2) 1,
L1
    F11-502A (ชั้น5)   528403
(4) 1,
L1
        
พุธ    F11-302  539401
(1) 1,
L1
        
    F11-306      529303
(1) 1,
L1
    
    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 5,
L1
    F11-330        527402
(1) 3,
L1
  
    F11-420      525401
(3) 2,
L1
    
    F11-421.MicroP      539301
(1) 2,
L1
  523371
(4) 2,
L1
    F11-422.Software   523331
(4) 2,
L1
  523331
(4) 3,
L1
  535203
(2) 2,
L1
 535203
(2) 2,
L1
    F11-423.Network 540201
(3) 1,
L1
 540201
(3) 2,
L1
  
    F11-502A (ชั้น5)  618411
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F11      541211
(4) 1,
L1
    
    F11-306      529303
(1) 2,
L1
    
    F11-307  529295
(1) 1,
L1
        
    F11-317      529294
(1) 6,
L1
    
    F11-320      105317
(4) 1,
L1
 536210
(3) 2,
L1
 
    F11-420      525401
(3) 3,
L1
    
    F11-421.MicroP          523371
(4) 3,
L1
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
  535203
(2) 3,
L1
 535203
(2) 3,
L1
    F11-502A (ชั้น5)   528403
(4) 1,
L1
        
ศุกร์    F11     533361
(4) 1,
L1
     
    F11-301      539403
(1) 2,
L1
    
    F11-302  539401
(1) 2,
L1
        
  438308
(1) 1,
L1
        
    F11-306  529303
(1) 3,
L1
        
    F11-307  529295
(1) 2,
L1
        
    F11-317      529294
(1) 7,
L1
    
    F11-320        529321
(1) 1,
L1
  
    F11-323B 575572
(4) 1,
L2
  575653
(4) 1,
L2
   
    F11-330      527402
(1) 2,
L1
    
    F11-420      525401
(3) 4,
L1
    
    F11-421.MicroP      537304
(1) 1,
L1
 539301
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software      540200
(1) 1,
L1
    
      535200
(1) 1,
L1
    
      535211
(1) 1,
L1
    
    F11-423.Network      537304
(1) 2,
L1
    
    F11-502A (ชั้น5)   617501
(4) 1,
L2
  617502
(4) 1,
L2
     
เสาร์    F11  533361
(4) 2,
L1
  533361
(4) 3,
L1
 533361
(4) 4,
L1
 
    F11-420  525401
(3) 5,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.