ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  6/10/2562 - 12/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11       527402
(1) 1,
L1
     
       533351
(2) 1,
L1
     
    F11-306         529303
(1) 1,
L1
   
    F11-317       529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
 
    F11-320           525213
(3) 1,
L1
 
    F11-330    527317
(4) 1,
L1
         
    527342
(4) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP           527344
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software       523331
(4) 1,
L1
     
       523331
(4) 2,
L1
     
       523331
(4) 2,
L1
     
       523331
(4) 1,
L1
     
       523203
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11          527402
(1) 2,
L1
  
           551264
(6) 1,
L1
    F11-306         529303
(1) 2,
L1
   
    F11-317       529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
 
    F11-320       525213
(3) 2,
L1
  536210
(3) 1,
L1
 
    F11-330       527343
(1) 1,
L1
     
    F11-422.Software       523331
(4) 1,
L1
     
       523331
(4) 1,
L1
     
พุธ    F11       574553
(3) 1,
L2
     
         527402
(1) 3,
L1
   
    F11-317       529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
 
    F11-320       525213
(3) 3,
L1
     
    F11-422.Software   523454
(4) 1,
L1
  523203
(2) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F11   533351
(2) 2,
L1
  533351
(2) 3,
L1
     
    F11-317       529294
(1) 5,
L1
     
    F11-320           536210
(3) 2,
L1
 
    F11-330           527342
(4) 1,
L1
  
           527317
(4) 1,
L1
  
    F11-421.MicroP   523454
(4) 1,
L1
         
    F11-422.Software  523203
(2) 3,
L1
  523331
(4) 2,
L1
     
       523331
(4) 2,
L1
     
ศุกร์    F11       539305
(4) 1,
L1
     
       529403
(1) 1,
L1
     
    F11-306       529303
(1) 3,
L1
     
    F11-330       527418
(4) 1,
L1
    
    F11-421.MicroP           527344
(1) 2,
L1
 
    F11-422.Software   523419
(4) 1,
L1
         
เสาร์    F11  575773
(4) 1,
L3
         
    F11-421.MicroP 558405
(4) 1,
L1
         
อาทิตย์    สัมมนาวิศวพัฒน์2  551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.