ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9       110206
(4) 2,
L1
  
       110206
(4) 1,
L1
  
       110206
(4) 3,
L1
  
    F9131   202175
(2) 1,
L1
      202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
    F9341 618409
(2) 2,
L1
  618409
(2) 3,
L1
 202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
    F9345  617412
(2) 2,
L1
 618346
(2) 1,
L1
  618346
(2) 2,
L1
   202109
(1) 49,
EXAM
 
  617412
(2) 1,
L1
        202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
อังคาร    F9      617438
(3) 3,
L1
   
      617438
(3) 1,
L1
   
    F9131  204403
(3) 1,
L1
  618201
(4) 1,
L1
   617315
(2) 1,
L1
    F9341  618411
(3) 2,
L1
     618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
    F9345  618412
(3) 1,
L1
       
พุธ    F9      617438
(3) 3,
L1
   
      110206
(4) 4,
L1
   
      110206
(4) 5,
L1
   
      617438
(3) 2,
L1
   
    F9131 618201
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
       
    F9341  617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
 701105
(3) 4,
L1
    F9345  617413
(4) 3,
L1
  618410
(2) 2,
L1
    
    F9418      618413
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F9      617438
(3) 2,
L1
   
    F9131 425203
(4) 1,
L1
    701105
(3) 1,
L1
   
 525203
(4) 1,
L1
         
    F9341 618409
(2) 1,
L1
       
    F9345   617501
(4) 1,
L2
       
    F9418  618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
   
ศุกร์    F9  617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 1,
L1
   
    F9131 527203
(4) 1,
L1
  202181
(2) 1,
EXAM
      
 527213
(4) 1,
L1
    617439
(4) 1,
L1
    
    F9341   618410
(2) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
      525200
(1) 2,
L1
  
    F9345  618418
(3) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.