ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9113   621725
(3) 1,
L2
  621725
(3) 1,
L2
   
    F9131  617215
(4) 2,
L3
  559107
(4) 1,
L1
    
  617215
(4) 1,
L1
       
   801102
(3) 1,
L1
       
    F9341  617437
(3) 1,
L1
  533466
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 573654
(4) 1,
L2
  
    F9345  621741
(3) 1,
L2
  535481
(4) 1,
L1
  
อังคาร    F9   621733
(3) 1,
L2
  621733
(3) 1,
L2
   
    F9131    531309
(4) 1,
L1
       
    F9341    533466
(4) 1,
L1
       
    F9345    534325
(3) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
   
พุธ    F9   621734
(3) 1,
L2
       
    F9131   214349
(3) 1,
L1
  612607
(2) 1,
L1
   
    F9341  617437
(3) 1,
L1
 531321
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 1,
L1
  
   531338
(3) 1,
L1
  617484
(2) 2,
L1
  
    F9345   531324
(3) 1,
L1
  617484
(2) 3,
L1
  
   531364
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    F9131  535205
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
       617345
(3) 1,
L1
   
    F9341  617437
(3) 1,
L1
  530231
(4) 1,
L1
  618314
(3) 1,
L1
   618314
(3) 2,
L1
    F9345    533302
(4) 1,
L1
  571742
(3) 1,
L2
   
ศุกร์    F9131   618312
(3) 1,
L1
  617351
(2) 1,
L1
    
   618312
(3) 2,
L1
       
    F9341      617437
(3) 1,
L1
 617103
(3) 1,
L1

(17791) ,
BOOKING
 
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.