ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9113  621725
(3) 1,
L2
  621725
(3) 1,
L2
    
    F9131 617215
(4) 1,
L1
  559107
(4) 1,
L1
     
 617215
(4) 2,
L3
        
  801102
(3) 1,
L1
        
    F9341 617437
(3) 1,
L1
  533466
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 573654
(4) 1,
L2
   
    F9345 621741
(3) 1,
L2
  535481
(4) 1,
L1
   
อังคาร    F9  621733
(3) 1,
L2
  621733
(3) 1,
L2
    
    F9131   531309
(4) 1,
L1
     
(21752) ,
BOOKING
  
    F9341   533466
(4) 1,
L1
        
    F9345   534325
(3) 1,
L1
 ติดเลขครุภัณฑ์
() ,
BOOKING
   
พุธ    F9  621734
(3) 1,
L2
        
    F9131  214349
(3) 1,
L1
  612607
(2) 1,
L1
    
    F9341 617437
(3) 1,
L1
 531338
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 2,
L1
   
  531321
(3) 1,
L1
  617484
(2) 1,
L1
   
    F9345  531364
(3) 1,
L1
  617484
(2) 3,
L1
   
  531324
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F9131 535205
(4) 1,
L1
 ฐานวิทย์
() ,
BOOKING
  นักศึกษาสำนักวิชาสาธารสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประชุมชี้แจงงาน กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38
(21752) ,
BOOKING
      617345
(3) 1,
L1
    
    F9341 617437
(3) 1,
L1
  530231
(4) 1,
L1
  618314
(3) 1,
L1
   618314
(3) 2,
L1
 
    F9345   533302
(4) 1,
L1
  571742
(3) 1,
L2
    
ศุกร์    F9131  618312
(3) 1,
L1
  617351
(2) 1,
L1
     
  618312
(3) 2,
L1
        
    F9341     617437
(3) 1,
L1
 617103
(3) 1,
L1
     
เสาร์    F9131บรรยายทางวิชาการ ความเป็นผู้ประกอบการ
(7901) ,
BOOKING
        
อาทิตย์    F9131 
() ,
BOOKING
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.