ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
- -
   A  อาคารบริหาร
   AG  อาคารเกษตรภิวัฒน์
   B  อาคารเรียนรวม 1
   B2  อาคารเรียนรวม 2
   B6  อาคารรัฐสีมาคุณากร
   BN  อาคาร BNTT
   C  อาคารวิชาการ 1
   C2  อาคารวิชาการ 2
   CO  ศูนย์สหกิจศึกษา
   D  อาคารบรรณสาร
   E  อาคารวิจัย
   F  อาคารปฏิบัติการอุทยานผีเสื้อ
   F1  อาคารศูนย์เครื่องมือ 1
   F1, F5, F6  F1, F5, F6
   F1, F8  F1, F8
   F10  อาคารศูนย์เครื่องมือ 10
   F11  อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
   F12  อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
   F12 (อาคารเทพรัตน์ฯ)อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
   F14  
   F16  อาคารเครื่องมือ 16
   F2  อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
   F3  อาคารศูนย์เครื่องมือ 3
   F3, F5  ศูนย์เครื่องมือ 3, ศูนย์เครื่องมือ 5
   F3, F7  F3, F7
   F3, Farm  อาคารศูนย์เครื่องมือ 3, ฟาร์ม
   F3,F5,F11,F14  อาคารเครื่องมือ3,5,11,14
   F4  อาคารศูนย์เครื่องมือ 4
   F5  อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
   F5, F6  F5, F6
   F5, F6-1, F1  F5, F6-1, F1
   F5,F11  
   F6  อาคารศูนย์เครื่องมือ 6
   F6, Lab Com 1  F6, Lab Com 1
   F6, Lab Com 2  F6, Lab Com 2
   F6, Lab Com 3  F6, Lab Com 3
   F6, Lab Com 4  F6, Lab Com 4
   F6-1  อาคารวัสดุ
   F6/1  อาคารวัสดุ
   F6/1, F3  F6/1, F3
   F7  อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
   F8  อาคารศูนย์เครื่องมือ 8
   F9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
   Farm  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
   G  อาคารจักรกลการเกษตร
   G1  อาคารสุรพัฒน์ 1
   G2  อาคารสุรพัฒน์ 2
   G3  อาคารสุรพัฒน์ 3
   H  สุรสัมมนาคาร
   I  อาคารกิจการนักศึกษา
   LNE  LNE
   O  ปฏิบัติการนอกสถานที่
   ONLINE  ออนไลน์
   ONLINE1  เรียนออนไลน์ล่วงหน้า
   S  อาคารกีฬาภิรมย์
   S1  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย
   S12  สุรนิเวศน์ 12
   S3  สุรนิเวศน์ 3 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
   S4  สุรนิเวศน์ 4 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
   S5  สุรนิเวศน์ 5 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
   S6  สุรนิเวศน์ 6 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
   S7  สนามเทนนิส
   S8  
   S80  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   SP  สนามปิงปอง
   SS  หอพักนักศึกษา
   SSS  สนามฟุตบอล 1
   T  เทคโนธานี
   ZZสวนพฤษศาสตร์
   อาคารพืช  อาคารปฏิบัติการพืชอินทรีย์
   อ่างสุระ  สวนสุขภาพมทส.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.