ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9131  535311
(4) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
   617218
(4) 1,
L1
    
    F9341    526407
(3) 1,
L1
         
    F9345    535454
(4) 1,
L1
  617482
(1) 3,
L1
     
อังคาร    F9131  103101
(4) 1,
L1
 530324
(4) 1,
L1
         
  103101
(4) 1,
L1
           
    F9341   618418
(3) 1,
L1
         
    F9345   617512
(3) 1,
L2
 
(12430) ,
BOOKING
     
       576672
(4) 1,
L2
    
พุธ    F9       114107
(4) 1,
L1
     
    F9131  535311
(4) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  522331
(4) 1,
L1
 522312
(4) 3,
L1
   
         522312
(4) 1,
L1
   
         522312
(4) 2,
L1
   
    F9341    535469
(4) 1,
L1
  535729
(4) 1,
L2
    
    F9345    617552
(3) 1,
L2
  617513
(3) 1,
L2
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)       618343
(2) 2,
L1
      
       618343
(2) 1,
L1
      
พฤหัสบดี    F9131  617219
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     618349
(3) 3,
L1
 
       530201
(4) 2,
L1
      
    F9341  618419
(3) 1,
L1
 313456
(3) 1,
L1
         
ศุกร์    F9131   617218
(4) 1,
L1
 618355
(3) 2,
L1
  618355
(3) 2,
L1
      
    618355
(3) 1,
L1
  618355
(3) 3,
L1
      
    618355
(3) 3,
L1
  618355
(3) 1,
L1
      
    F9341  618419
(3) 1,
L1
 322618
(2) 1,
L2
   
(17791) ,
BOOKING
   
    F9345   574554
(3) 1,
L2
         
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
     
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.