ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  30/9/2562 - 6/10/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์           103109
(4) 1,
L1
อังคาร 103102
(4) 1,
L1
  ส่วนอาคารเข้าซ่อมห้องเรียน(6209200010)
() ,
   
 103102
(4) 2,
L1
        204245
(3) 1,
L1
 
พุธ   102105
(3) 1,
L1
(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
() ,
      103109
(4) 1,
L1
พฤหัสบดี 103102
(4) 1,
L1
 525315
(4) 1,
L1
  601112
(3) 1,
L1
     
 103102
(4) 2,
L1
           
ศุกร์ 102105
(3) 1,
L1
            
เสาร์กิจกรรมงาน 25 ปี ธรณี(6208280015)
() ,
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
1 ต.ค. 256212:00-18:00ส่วนอาคารเข้าซ่อมห้องเรียน(6209200010)
นางสาวสาวิตรี ทองแดง
2 ต.ค. 256212:00-13:00(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
5 ต.ค. 256208:00-12:00กิจกรรมงาน 25 ปี ธรณี(6208280015)
อาจารย์ ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่