ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 10
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ SCI05 1197, 1

(09:00-12:00)
  SCI05 1191, 1

(13:00-16:00)
  SCI05 1191, 9

(17:00-20:00)
อังคาร SCI05 1191, 2

(09:00-12:00)
  333314, 2

(13:00-16:00)
  SCI05 1193, 1

(17:00-20:00)
     SCI05 1191, 3

(13:00-16:00)
    
พุธ SCI05 1195, 1

(09:00-12:00)
  559103, 2

(13:00-16:00)
    
     333314, 1

(13:00-16:00)
    
     SCI05 1191, 4

(13:00-16:00)
    
พฤหัสบดี SCI05 1191, 5

(09:00-12:00)
  SCI05 1191, 6

(13:00-16:00)
    
ศุกร์ SCI05 1191, 7

(09:00-12:00)
  333324, 1

(13:00-16:00)
    
     SCI05 1191, 8

(13:00-16:00)
    
เสาร์     559103, 1

(13:00-16:00)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม