ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  20/9/2564 - 26/9/2564 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ ENG35 3041, 1

(08:00-12:00)
  ENG35 3043, 1

(13:00-16:00)
  IST20 2504, 1

(17:00-19:00)
 IST20 2504, 1

(19:00-20:00)
 ENG35 3042, 1

(08:00-12:00)
  ENG35 3044, 1

(13:00-16:00)
    
อังคาร ENG35 3041, 2

(08:00-12:00)
  525211, 1

(13:00-16:00)
    
 ENG35 3042, 2

(08:00-12:00)
  ENG35 3043, 2

(13:00-16:00)
    
  205532, 1

(09:00-12:00)
  ENG35 3044, 2

(13:00-16:00)
    
  205532, 2

(09:00-12:00)
  ENG25 2010, 1

(13:00-16:00)
    
พุธ ENG35 3041, 3

(08:00-12:00)
  535414, 1

(13:00-16:00)
    
 ENG35 3042, 3

(08:00-12:00)
  ENG35 3043, 3

(13:00-16:00)
    
      ENG35 3044, 3

(13:00-16:00)
    
 
พฤหัสบดี
 
             
ศุกร์      525211, 2

(13:00-16:00)
    
      ENG25 2010, 2

(13:00-16:00)
    
อาทิตย์          IST20 2504, 2

(17:00-19:00)
 IST20 2504, 2

(19:00-20:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.