ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 ระหว่าง  30/9/2562 - 6/10/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 525202
(4) 1,
L1
      202291
(2) 1,
L1
  
        235101
(3) 1,
L1
 
อังคาร 103109
(4) 1,
L1
 103101
(4) 2,
L1
ส่วนอาคารเข้าซ่อมห้องเรียน(6209200010)
() ,
 
   103101
(4) 3,
L1
     301102
(1) 1,
L1
   103101
(4) 1,
L1
       
พุธ 525202
(4) 1,
L1
  (6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
() ,
      
พฤหัสบดี 103109
(4) 1,
L1
    601112
(3) 1,
L1
   
ศุกร์ 103109
(4) 1,
L1
         
เสาร์กิจกรรมงาน 25 ปี ธรณี(6208280015)
() ,
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
1 ต.ค. 256212:00-18:00ส่วนอาคารเข้าซ่อมห้องเรียน(6209200010)
นางสาวสาวิตรี ทองแดง
2 ต.ค. 256212:00-13:00(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
5 ต.ค. 256208:00-12:00กิจกรรมงาน 25 ปี ธรณี(6208280015)
อาจารย์ ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.